Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2020

Nästan 450 personer studerar på Ålands lyceum hösten 2020 och cirka 630 på Ålands yrkesgymnasium. På Lycéet är 58 procent kvinnor och 42 procent män, medan Yrkesgymnasiet har omvänd könsfördelning med 43 procent kvinnor och 57 procent män. Vid Högskolan på Åland studerar 489 personer varav 59 procent är män. På Ålands folkhögskola finns 41 studerande och där är kvinnorna i klar majoritet med 76 procent. Totalt studerar drygt 1 600 personer på olika nivåer inom den åländska utbildningen efter grundskolenivå.

Studerande hösten 2020 efter skola och kön. Mer info anslutande text.

Minskat antal studerande från orter utanför Åland

Av de studerande på Ålands yrkesgymnasium hade nästan fem procent sin hemort utanför Åland vid antagningen till studierna. Detta är en tydlig minskning i jämförelse med hösten 2019 då åtta procent kom utifrån. På Ålands lyceum är samma andel ungefär lika stor som förra året, runt 1,5 procent. Av de som studerar vid Högskolan är 34 procent från orter utanför Åland, en nedgång med 2 procentenheter i jämförelse med året innan. På Folkhögskolan kommer endast två studerande utifrån, också det en minskning i jämförelse med föregående år.

Andel studerande från orter utanför Åland hösten 2019-2020 efter skola.  Mer info i anslutande text.

Huvuddelen av de som kommer utifrån för att studera på gymnasienivå har hemort i Finland

Hösten 2020 har Ålands lyceum 442 studerande och Ålands yrkesgymnasium 625. De enskilda utbildningsprogram på Yrkesgymnasiet som har flest studerande är företagsekonomi (ej vuxenutbildning) samt utbildningen till närvårdare. På Yrkesgymnasiet är huvuddelen av de studerande på sjöfartsutbildningarna och de tekniska programmen män. Kvinnorna studerar framförallt inom de mer socialt inriktade programmen så som närvårdare och barnledare, men även inom utbildningar till serviceyrken som servitör och frisör.

Över hälften av de åländska studerande på gymnasienivå kommer från landsbygden. Nästan 40 procent från Mariehamn och 6 procent från skärgården. Av de studerande med hemort utanför Åland kommer över 80 procent från Finland och nästan alla studerar på Yrkesgymnasiet.

Studerande på gymnasienivå hösten 2020 efter hemort. Mer info i anslutande text.

Ojämn könsfördelning inom alla program på Högskolan

Jämfört med föregående höst har studerandeantalet ökat med 27 personer vid Högskolan på Åland och i princip hela ökningen består av studerande från Åland. Företagsekonomiprogrammet har flest studerande, medan antalet studerande på elektroteknikprogrammet är minst. På alla program är könsfördelningen relativt ojämn. Inom alla tekniskt inriktade program och utbildningen till sjökapten är majoriteten män, medan kvinnorna är i majoritet på resten av programmen. Jämnast är fördelningen inom hospitality management med 62 procent kvinnor och 38 procent män. Av de studerande med hemort utanför Åland utgörs över 70 procent av personer från Finland och nästan 30 procent är från Sverige. Bara ett fåtal kommer från något annat land.

Sedan början av detta decennium har antalet studerande med hemort utanför Åland minskat samtidigt som studerande från Åland ökat något. När antalet studerande utifrån var som störst, 2012, uppgick det till nästan 250 personer. Nu är antalet cirka 170. Det är framförallt studerande från Sverige som minskat betydligt, från över 130 personer 2012 till cirka 50 personer i år.

Studerande vid Högskolan på Åland 2000-2020 efter hemort.  Mer info i anslutande text.

Flest studerar på NYAlinjen vid Folkhögskolan på Åland

På Ålands folkhögskola studerar flest på NYAlinjen, vilket står för Nyskapande, Yrkesorienterande och Annorlunda. De studerande på linjen kan välja kurser från ämneskategorier som motsvarar de tidigare allmänna linjerna och har dessutom möjlighet att delta i ämnesintegrerade projekt, gå specialkurser (till exempel avlägga datakörkort) samt läsa upp grundskolebetygen i vissa ämnen. Utöver denna utbildning finns det studerande på hantverkslinjen och Måbra!-linjen. Inom hantverkslinjen är alla kvinnor och på NYAlinjen är majoriteten män. Enbart NYAlinjen har studerande med hemort utanför Åland och samtliga är från Finland.

Studerande vid Ålands folkhögskola hösten 2020 efter utbildning, medelålder och kön. Mer info i anslutande text.

Mer statistik om utbildningen efter grundskolan på Åland i form av databas- och exceltabeller finns här.

Hela statistikmeddelandet, som bland annat innehåller uppgifter om de studerandes ålder, hemort, utbildningsområden, språkstudier, antagningen till skolorna, de högskolestuderandes tidigare utbildning samt jämförelser med tidigare år, finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax