Val

Valdeltagandet efter kön och kommun 2011

Valdeltagandet sjönk, mest för män

Valdeltagandet i lagtingsvalet sjönk i år för första gången sedan 1991 och blev 66,9 procent, vilket kan jämföras med 67,8 procent 2007. I kommunalvalet minskade aktiviteten för andra valet i rad och blev 64,3 procent efter att ha varit 66,4 procent vid förra valet. Valdeltagandet minskade för både kvinnor och män, men mera för männen. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns aktivitet ökade därmed ytterligare. I lagtingsvalet röstade 69,0 procent av de röstberättigade kvinnorna mot 64,7 procent av männen. I kommunalvalet var kvinnornas valdeltagande 66,7 procent och männens 61,8 procent. I år var för första gången kvinnornas röstningsaktivitet större än männens i varje kommun i både lagtings och kommunalvalet. 

Högt valdeltagande och stora könsskillnader i skärgården

Av regionerna hade skärgården det högsta valdeltagandet i båda val och Mariehamn det lägsta. Mariehamn låg lägst också av de enskilda kommunerna, medan Kumlinge placerade sig främst i lagtingsvalet och Sottunga i kommunalvalet. I alla kommuner utom två var deltagandet i lagtingsvalet större än i kommunalvalet.

Den största skillnaden mellan könen, 20 procentenheter, fanns i Kökar där kvinnorna i lagtingsvalet hade ett högre valdeltagande än i någon annan kommun, medan männen placerade sig sist i en jämförelse med andra kommuner. I kommunalvalet var det kvinnorna i Sottunga som låg i topp och männen i Mariehamn som var minst aktiva.

Förutom i de flesta skärgårdskommuner var det endast i Lumparland och Eckerö som valdeltagandet kom upp över 70 procent. Diagrammet visar aktiviteten i lagtingsvalet i kommunerna som är sorterade efter det totala valdeltagandet:

Största ökningen i Geta och Brändö

Sett till region sjönk valdeltagandet för både kvinnor och män överlag jämfört med 2007, förutom för kvinnorna i skärgården som gick framåt något i båda val. Av kommunerna var det Geta som hade den största ökningen av valdeltagandet när det gäller lagtingsvalet och Brändö beträffande kommunalvalet. Dessa kommuner var de enda som uppvisade större aktivitet i båda val. Därutöver steg deltagandet i kommunalvalet i Kökar och i lagtingsvalet i Jomala, Lemland och Lumparland. För övrigt sjönk aktiviteten jämfört med 2007. Den största nedgången noteras i Sottunga där minskningen var nästan 15 procentenheter i lagtingsvalet och närmare 8 i kommunalvalet.

Se tabell på ÅSUBs webbplats:
Valdeltagande efter kommun och kön i lagtings- och kommunalvalet 2011

Tabellen visar bara procenttal. Uppgifter om antalet röstberättigade och röstande efter kommun och kön samt röstande efter röstningstidpunkt publiceras tillsammans med övrig valstatistik i statistikrapporten Lagtings- och kommunalvalet 2011 i början av december. Utförligare statistik om valdeltagandet där också uppgifter om ålder, hembygdsrätt och röstande i tidigare val framgår publiceras i januari i statistikrapporten Valdeltagandet 2011, som är en totalundersökning som ÅSUB gör på uppdrag av landskapsregeringens kulturbyrå.

Statistiken om valdeltagandet i denna sammanställning, liksom i de båda kommande rapporterna, baseras på data som ÅSUB har tagit fram genom att registrera uppgifter från kommunernas vallängder. Siffrorna skiljer sig i vissa fall något från de som de kommunala centralnämnderna har räknat fram. 

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

 Publicerad den 3 november 2011