Val

Valdeltagandet efter kön och kommun 2015

Rekordhögt deltagande i lagtingsvalet

Valdeltagandet i årets lagtingsval blev 70,4 procent. Det var en ökning med 3,5 procentenheter från 2011 och den högsta siffran någonsin. I kommunalvalet blev ökningen 3,1 procentenheter och deltagandet 67,4 procent. Detta var dock något lägre än den hittills högsta noteringen från 2003 som var 68,4 procent.

Både kvinnor och män röstade flitigare än 2011, men aktiviteten ökade något mera för kvinnorna. Skillnaden mellan könen fortsatte således att öka som den har gjort sedan kvinnorna gick om männen beträffande valdeltagande på 1980-talet.

Högt valdeltagande bland skärgårdens kvinnor

Av regionerna hade skärgården det högsta valdeltagandet i båda val och Mariehamn det lägsta. Mariehamn låg lägst också av de enskilda kommunerna, medan Vårdö placerade sig främst i lagtingsvalet och Eckerö i kommunalvalet. I alla kommuner utom Kökar var deltagandet i lagtingsvalet större än i kommunalvalet.

Utöver majoriteten av skärgårdskommunerna återfinns Eckerö, Lumparland och Sund bland kommunerna med det högsta deltagandet i båda val. Diagrammet visar aktiviteten i lagtingsvalet efter kön i kommunerna som är sorterade efter det totala valdeltagandet.

Liksom 2011 var kvinnornas röstningsaktivitet större än männens i varje kommun i både lagtings och kommunalvalet. Den största skillnaden mellan könen, 18 procentenheter, fanns i Brändö där männen i båda val hade det lägsta valdeltagandet jämfört med andra kommuner. Den högsta aktiviteten bland män fanns i Vårdö i lagtingsvalet och i Eckerö när det gäller kommunalvalet. Det högsta valdeltagandet bland kvinnorna hade Sottunga i båda val, medan kvinnorna i Mariehamn låg lägst både i lagtings- och kommunalvalet.

Största ökningen i Sund

Sett till region steg valdeltagandet för både kvinnor och män överlag jämfört med 2011, utom för männen i skärgården vilkas aktivitet sjönk i kommunalvalet. Detta gjorde att deltagandet i kommunalvalet totalt sett sjönk något i skärgården. I lagtingsvalet steg deltagandet i skärgården med drygt en procentenhet och för landsbygden och Mariehamn ökade röstningsaktiviteten med tre till fyra procentenheter i båda val.

I tolv kommuner ökade deltagandet i lagtingsvalet jämfört med 2011 och i tio kommuner när det gäller kommunalvalet. Sund hade den största ökningen i båda val. Den största minskningen noteras för Brändö i lagtingsvalet och Sottunga i kommunalvalet.

Se tabell på ÅSUBs webbplats:
Valdeltagande efter kommun och kön i lagtings- och kommunalvalet 2015

Tabellen visar bara procenttal. Uppgifter om antalet röstberättigade och röstande efter kommun och kön samt röstande efter röstningstidpunkt publiceras tillsammans med övrig valstatistik i statistikrapporten Lagtings- och kommunalvalet 2015 i början av december. Utförligare statistik om valdeltagandet där också uppgifter om ålder, hembygdsrätt och röstande i tidigare val framgår publiceras i början av 2016 i statistikrapporten Valdeltagandet 2015, som är en totalundersökning som ÅSUB gör på uppdrag av landskapsregeringens kulturbyrå.

Statistiken om valdeltagandet i denna sammanställning, liksom i de båda kommande rapporterna, baseras på data som ÅSUB har tagit fram genom att registrera uppgifter från kommunernas vallängder. Siffrorna skiljer sig i vissa fall något från de som de kommunala centralnämnderna har räknat fram.

 Publicerad 18 november 2015

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax