Val

Valdeltagandet efter kön och kommun 2019

Lägre valdeltagande i Mariehamn

Valdeltagandet i årets lagtingsval blev 69,7 procent. Det var en minskning med 0,7 procentenheter från 2015 men den näst högsta siffran någonsin. I kommunalvalet blev minskningen en procentenhet och deltagandet 66,4 procent.

 

Valdeltagande efter kön i lagtings- och kommunalvalen 2015 och 2019, procent

Valdeltagandet sjönk för både kvinnor och män, men mera för kvinnorna. Tendensen har tidigare varit att skillnaden mellan könen har ökat undan för undan sedan kvinnorna gick om männen beträffande valdeltagande på 1980-talet, men nu bröts den trenden.

 

Valdeltagande efter kön 1995-2019

Kvinnorna i skärgården hade högst valdeltagande, männen i Mariehamn lägst

Av regionerna hade skärgården det högsta valdeltagandet i båda val och Mariehamn det lägsta. Kvinnorna röstade flitigare än männen i alla regioner, men skillnaden mellan könen var störst i skärgården och minst på landsbygden.

 

Valdeltagande efter region och kön i lagtings- och kommunalvalen 2019, procent

Jämfört med 2015 blev valdeltagandet i båda val lägre i Mariehamn och högre i skärgården. På landsbygden ökade deltagandet obetydligt i lagtingsvalet, men sjönk något i kommunalvalet.

I Mariehamn sjönk valdeltagandet för både kvinnor och män i båda val, medan det på landsbygden sjönk för kvinnor och steg för män. Också i skärgården röstade männen flitigare än 2015, medan kvinnornas deltagande låg på ungefär samma nivå som då.

 

Valdeltagande i lagtingsval efter region 1991-2019

Största ökningen i Kökar

Mariehamn placerade sig lägst också av de enskilda kommunerna, medan Vårdö låg högst i båda val. Utöver majoriteten av skärgårdskommunerna återfinns Eckerö och Lumparland bland kommunerna med det högsta deltagandet. Diagrammet visar aktiviteten i lagtingsvalet efter kön i kommunerna som är ordnade efter det totala valdeltagandet.

 

Valdeltagande i lagtingsvalet 2019

Kvinnornas valdeltagande var större än männens i nästan alla kommuner i både lagtings- och kommunalvalet. Det enda undantaget är Sund, där männen röstade något flitigare än kvinnorna i lagtingsvalet. Den största skillnaden mellan könen fanns i Kökar. Den högsta aktiviteten bland kvinnorna fanns i Vårdö i lagtingsvalet och i Kökar när det gäller kommunalvalet, medan männen i Vårdö placerade sig först i båda val. Mariehamn låg lägst bland både kvinnor och män i såväl lagtings- som kommunalvalet.

Valdeltagandet steg i hälften av kommunerna och sjönk i hälften. Den största ökningen hade Kökar i båda valen, medan Kumlinge hade den största nedgången i lagtingsvalet och Eckerö i kommunalvalet. I alla kommuner utom Kumlinge och Kökar var deltagandet i lagtingsvalet större än i kommunalvalet.

Exakta uppgifter för kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs hemsida.

Tabellen visar bara procenttal. Uppgifter om antalet röstberättigade och röstande efter kommun och kön samt röstande efter röstningstidpunkt publiceras tillsammans med övrig valstatistik i statistikrapporten Lagtings- och kommunalvalet 2019 i slutet av november. Utförligare statistik om valdeltagandet för olika grupper av röstberättigade kommer också att färdigställas längre fram.

Statistiken om valdeltagandet baseras på data som ÅSUB har tagit fram genom att registrera uppgifter från kommunernas vallängder. Siffrorna skiljer sig i vissa fall något från de som de kommunala centralvalnämnderna har räknat fram.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax