Varuhandelsstatistik 2010-2011

Varuhandelsunderskottet fortsätter att växa

Observera att detta statistikmeddelande om varuhandelsstatistik baserar sig på registerdata, medan den nyligen utgivna undersökningen Ålands externa varu- och tjänstehandel baserar sig på både registerdata samt data från en omfattande enkätundersökning. För en ögonblicksbild för år 2011 innehåller ovannämnda undersökning mer heltäckande uppgifter. Statistikmeddelandet varuhandelsstatistik är ett årligen återkommande meddelande som kan användas för att följa utvecklingen av utrikes- samt skattegränshandeln med varor.

Förändringar i statistiken 2011

År 2011 har det skett omfattande förändringar hos Tullstyrelsen i Finland vad gäller rutinerna för framtagning av underlagsmaterial. Dessa förändringar innebär att statistiken över den direkta utrikeshandeln med varor för år 2011 tyvärr inte är helt jämförbar med tidigare års publicerade uppgifter, även uppgifterna för år 2010 är reviderade.

Handelsunderskottet växer

År 2011 var importen av varor till Åland från utlandet värd knappt 268 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till drygt 274 miljoner euro. Sammanlagt importerades det varor till Åland till ett värde av nästan 542 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var handelsbranschen  den största aktören med importerade varor till ett värde av nästan 115 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var år 2011 maskiner, apparater, redskap, av vilka det importerades varor till ett värde av närmare 46 miljoner euro. Skattegränsimporten domineras även den av handelsbranschen med drygt 169 miljoner euro (ca 62 procent av skattegränsimporten). År 2011 ökade värdet för varuimporten från utlandet med 20,2 procent från år 2010, medan importen från Finland ökade med ca 11,6 procent från föregående års nivå. Sammanlagt ökade varuimporten till Åland med 15,7 procent från år 2010 till år 2011.

Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2011 värd drygt 72 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd knappt 124 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av nästan 196 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2011 exporterade varor till ett värde av drygt 51 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var plast- och gummivaror, av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av nästan 22 miljoner euro. Skattegränsexporten domineras av branscherna handel (ca 63 miljoner euro) och tillverkning (ca 48 miljoner euro). Värdet för utlandsexporten ökade med 34,7 procent från år 2010 till år 2011, medan exporten till Finland ökade med omkring 19,9 procent från föregående års nivå (sammanlagt ökade varuexporten med 25,0 procent).

Varuhandel sammanlagt 2001-2011
Stapeldiagram som visar värdet på import samt export av varor till/från Åland

Varuhandeln med utlandet gav år 2011 ett handelsnetto på nästan -196 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på ca -151 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2011 ett handelsunderskott på drygt -346 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2011 är 11,0 procent större än året innan. Omkring 43 procent av underskottet härrör från varuhandeln med Finland, lite lägre jämfört med år 2010 (ca 46 procent).

Det omfattande underskottet i handeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerad förmögenhet att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror. Ytterligare en källa för exportintäkter är den momsfria handel som inte registreras här på grund av ringa värde per försändelse. En indikator för denna handel är de ca 25,3 miljoner försändelser som Posten på Åland skickade iväg för företag verksamma inom e-handel, bank och försäkring samt förlag under år 2011 (pack och distribution omsatte 25,1 miljoner euro).

År 2012 gjordes en enkätundersökning för att bland annat uppskatta tjänstehandeln till och från Åland. Enligt rapporten Ålands externa varu- och tjänstehandel 2011 (Statistik 2012:3)  skulle det samlade handelsnettot uppgå till ca 230 miljoner euro (inklusive tjänstehandel, ombordförsäljning på åländska fartyg samt turistkonsumtion). Enligt den undersökningen skulle summan av all export vara omkring 880 miljoner euro, medan summan av all import skulle röra sig omkring 650 miljoner euro. Denna rapport hittar du här.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om varuhandelsstatistik besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 23 augusti 2012