Statistisk årsbok för Åland 2022

Årets upplaga av Statistisk årsbok för Åland har nu utkommit. Boken innehåller omfattande statistik från många olika samhällsområden, så som miljö, befolkning, turism, löner, utbildning med mera. Uppgifterna presenteras för det senast tillgängliga statistikåret och i tidsserier som visar utvecklingen över en längre tidsperiod. Statistiken visas i tabeller och diagram med text på svenska och engelska. Boken har i år utökats med fyra sidor och ett tiotal nya statistiksammanställningar har tillkommit.

Statistisk årsbok för Åland kostar 25 euro (exkl. moms) och kan beställas via ÅSUBs beställningsformulär. På ÅSUBs webbplats kan man också ladda ned boken i pdf-format utan kostnad. Här finns nu även tidigare års upplagor av årsboken tillgängliga i pdf-format, från den första upplagan från 1979 och framåt.

Här följer exempel på information från årsboken:

Medeltemperaturen för hela året 2021 uppgick till 6,9 grader. Den högst uppmätta temperaturen under året var 29,5 grader i juli och den lägsta var -21,4 grader i februari.

Mängden avfall som uppkom på Åland 2020 var drygt 51 000 ton, varav 7 procent klassificeras som farligt avfall. Drygt 10 000 ton avfall transporterades till Finland och ungefär lika mycket till Sverige. Därtill var Estland och Togo slutdestination för runt 40 ton åländskt avfall.

Befolkningen uppgick i slutet av 2021 till 30 344 personer. Av dem hade 86 procent svenska som modersmål. De som pratade andra språk än svenska eller finska var ungefär dubbelt fler än de som hade finska som modersmål.

Befolkning med andra modersmål än svenska 1990–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

El är värmekälla i 4 300 av de 13 600 byggnaderna på Åland. Om man ser endast på bostadsbyggnader har en tredjedel av byggnaderna el som värmekälla. Uppgifterna gäller den värmekälla som fanns vid ibruktagandet av byggnaderna.

Bostadsskulder utgör 70 procent av alla hushålls sammanlagda skulder och 41 procent av hushållen har bostadsskulder. Diagrammet visar bostadshushållens skulder 2002–2021 i miljoner euro räknat på 2021 års penningvärde.

Bostadshushållens skulder 2002–2021, MEUR
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Den åländskägda handelsflottan bestod i slutet av 2021 av 44 fartyg, varav 29 hade åländsk flagg, 10 var registrerade i Bahamas, 3 i Sverige och en i vardera Estland och Norge. I siffrorna ingår fartyg större än 300 bruttoton majoritetsägda av åländska rederier.

Utfärdade körkort uppgick 2021 till 835 stycken. Drygt tre femtedelar av dem gick till män. Endast gällande körkort för moped var könsfördelningen jämn med drygt 120 körkort till såväl kvinnor som män.

Långtidsarbetslösa var drygt 540 personer 2021 och 160 av dem var äldre än 55 år. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent.

Skattebetalare med en årlig inkomst över 50 000 euro utgör under 20 procent av skattebetalarna men står för över 55 procent av de totala skatterna.

Skatter och skattebetalare efter inkomstklass 2020, procent
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Företagen på Åland uppgick 2021 till nästan 2 800 stycken och drygt 10 av dem hade flera än 100 anställda. Över 80 procent av företagen hade en personalstyrka på färre än 5 personer.

Kommunernas driftskostnader för socialväsendet har ökat snabbare än kostnaderna för undervisning och kultur samt övriga tjänster jämfört med 2000. Driftskostnaderna för allmän förvaltning har minskat.

Kommunernas driftskostnader efter sektor 2000–2020, MEUR
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

De nypensionerade ålänningarna var nästan 340 stycken 2021. Den vanligaste pensionsåldern var 60–64 år. Närmare 200 av de nypensionerade hörde till den åldersgruppen och 80 personer var 65 år eller äldre.

Studiestöd i form av studielån beviljades 1 100 personer 2021. Samma år beviljades 2 800 personer studiepenning och 1 300 av dem studerade på Åland, 900 i Sverige och 500 i Finland.

Andelen sysselsatta inom kulturell verksamhet var 2019 något större på Åland än i övriga länder i Norden. På Åland var andelen 6,1 procent, följt av Island med 5,5 procent och Finland med 5,1 procent.

Andel sysselsatta inom kulturell verksamhet 2019, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet