Statistisk årsbok för Åland 2023

Statistisk årsbok för Åland är boken för dig som vill veta allt om Åland. Den innehåller omfattande statistik från många olika samhällsområden, så som arbetsmarknad, befolkning, sjöfart, offentlig ekonomi, socialväsende med mera. Uppgifterna presenteras för det senast tillgängliga statistikåret och i tidsserier som visar utvecklingen över en längre tidsperiod. Statistiken visas i tabeller och diagram med text på svenska och engelska. 

Statistisk årsbok för Åland kostar 25 euro (exkl. moms) och kan beställas via ÅSUBs beställningsformulär. På ÅSUBs webbplats kan man också ladda ned boken i pdf-format utan kostnad. Här finns även tidigare års upplagor av årsboken tillgängliga i pdf-format, från den första upplagan från 1979 och framåt.

Utdrag ur årsboken:
Ålands största kommun sett till landarealen är Saltvik med 152 km2. Hela Ålands landareal uppgår till 1 554 km2.

Boendeytan per hushåll är i medeltal 98 m2. Sju procent av de åländska hushållen är trångbodda, d.v.s. de boende är flera än antalet rum (exklusive köket).

Andelen befolkning i åldern 65 år eller äldre är större på Åland än i de övriga nordiska länderna (24 procent).

Det vanligaste efternamnet på Åland är Karlsson. Drygt 1 100 personer heter Karlsson till efternamn.

Ekologisk odling bedrivs på 26 procent av den totala åkerarealen.

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick 2020 till 1 150 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 14 procent från 2019.

Sverige var ursprungsland för 45 procent av importen 2022 om man ser till utrikeshandelns varuvärde (exklusive handeln med Finland) vilket diagrammet nedan visar.

Utrikeshandelns varuvärde efter importens ursprungsland och exportens bestämmelseland 2022, MEUR

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Av de 43 åländskregistrerade fartygen större än 300 bruttoton var 20 fartyg 30 år eller äldre och 1 fartyg yngre än 10 år (2022).

Könsfördelningen för de sysselsatta är mest ojämn inom näringsgrenarna byggverksamhet, där 92 procent är män, samt vård och omsorg, där 87 procent är kvinnor. Jämnast är den inom juridik, ekonomi och teknik, offentlig förvaltning samt kultur, nöje och fritid.

Kvinnors medelmånadslöner uppgick inom den privata sektorn till 88 procent av männens 2020. År 2010 var motsvarande andel 84 procent.

Nästan två femtedelar av kommunernas driftskostnader uppstår inom undervisnings- och kultursektorn;

Kommunernas driftskostnader och driftsintäkter efter sektor 2021, MEUR

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

De kommunala biblioteken har 11 000 låntagare varav en tredjedel är under 19 år och 64 procent är kvinnor och 36 procent män.

De frigående skärgårdsfärjorna transporterade 464 000 passagerare och 257 000 fordon under 2022.

I valet av den åländska representanten till riksdagen 2023 var valdeltagandet 59,7 procent.