Det åländska sjöklustret

En studie i den ekonomiska tillväxtens entreprenöriella och institutionella förutsättningar

Föreliggande ÅSUB-rapport är den första avrapporteringen från det av ÅSUB ledda nordiska forskningsprojektet ”Regionalt ansvar eller statlig kraftsamling – om de nordiska autonomiernas potential och innovativa kapacitet i regional utveckling”.

Projektet omfattar de fyra nordiska öarna Åland, Färöarna, Grönland och Bornholm. Den första rapporten gäller Åland. Dess fokus ligger på den åländska sjöfartens framgångar och utvecklingsproblem inom ramen för den speciella ansvarsfördelning mellan centralmakt och region som karaktäriserar den finsk-åländska autonomimodellen. Den åländska fallstudien kommer att följas av motsvarande analyser av Färöarna och Grönland, två ö-samhällen som på många intressanta sätt skiljer sig från Åland. Detta gäller såväl den mer "tillåtande" danska autonomimodellen, som de rätt så annorlunda ekonomiska förutsättningarna. För att också kunna dra slutsatser om relevanta policylärdomar för de "normala" nordiska regionerna, kommer inom ramen för projektet även att genomföras en fallstudie av Bornholm - en dansk ö med ungefär motsvarande befolkningsstorlek och ekonomiska skalförutsättningar som de tre studerade autonomierna.

På basen av de fyra fallstudierna kommer en avslutande (engelskspråkig) huvudrapport med fokus på de samlade lärdomarna för den regionala tillväxt- och innovationspolitiken i Norden att produceras. Projektet kommer att avslutas med en  konferens i december 2008 med särskilt inbjudna forskare och policyansvariga inte bara från fallstudieregionerna, utan även från övriga nordiska regioner samt från ansvarig statlig nivå.

Forskningsprojektet är finansierat av det nordiska ministerrådet (NMR, närings- och regionalministrarna) i Köpenhamn. En viktig partner är även regionalforskningsinstitutet Nordregio i Stockholm som ställer kvalificerade forskarresurser till projektets förfogande.  Samtliga projektrapporter kommer också att publiceras parallellt av Nordregio och ÅSUB.

Huvudansvaret för arbetet bakom och författandet av föreliggande Ålandsrapport har åvilat ÅSUB-anknutne seniorforskaren Agneta Karlsson. I diskussioner och förberedelsearbetet har även en av Nordregios seniorforskare - Daniel Rauhut - deltagit. Rauhut kommer att spela en betydligt aktivare roll i de kvarvarande tre fallstudierna, och då inte minst Bornholmsstudien, liksom i arbetet med den avslutande och mer policyorienterade huvudrapporten. Det övergripande ansvaret för projektet har ÅSUBs direktör Bjarne  Lindström.

I den här presenterade och första fallstudien från projektet visas att innovations- och förnyelseförmågan inom den åländska sjöfartsnäringen bygger på en kombination av sedan århundraden tillbaka utvecklat maritimt kunnande i kombination med en framgångsrik innovativ praxis, starkt uppburen av ett levande entreprenörskap. Ett entreprenörskap som över tiden inneburit att ny teknik och nya fartygstyper tagits i bruk, nya marknader upparbetats, nya tjänster och koncept utvecklats etc. I allt väsentligt har den innovativa kapaciteten också uppburits av mångfalden av entreprenörer.

I rapporten konstateras vidare att Ålands huvudnäring som regel fått leva med en situation där intresset för dess utveckling varit rätt begränsat på den centrala statliga nivån, samtidigt som handlingsutrymmet för att skapa gynnsammare förutsättningar för dess framtida utveckling helt saknats på självstyrelsenivån. Den halvhjärtade och jämfört med viktiga konkurrentländer eftersläpande finska sjöfartspolitiken har gjort att Ålands huvudnäring hamnat i en svårhanterlig position. Den statliga politiken är helt enkelt till sin grundläggande karaktär defensiv och saknar den offensiva och pro-aktiva linje som så väl skulle behövas.

Projektets övergripande frågeställning om statlig kraftsamling eller regionalt ansvar ställs alltså här på sin spets. I fallet Åland och sjöfarten är svaret på denna fråga enligt rapporten också rätt tydligt. Ålands huvudnäring skulle sannolikt ha haft bättre förutsättningar för förnyelse och tillväxt om huvudansvaret för politiken legat i Mariehamn och inte i Helsingfors.

Detta betyder dock inte att ett utökat regionalt beslutsansvar inom andra branscher och policyområden per automatik är önskvärt. Det är också viktigt att hålla i minnet att den åländska positionen i förhållande till den nationella finska politiken är mycket speciell och därför inte automatiskt kan överföras till andra nordiska regioner - inte heller till de två "systerautonomierna" Färöarna och Grönland. En annan viktig reservation i sammanhanget är det faktum att sjöfarten, genom sin geografiska mobilitet och stora inslag av internationell reglering, i policyhänseende inte alltid är riktigt jämförbar med andra mer "vanliga landnäringar".

Mera information om Ålandsrapporten kan fås från Agneta Karlsson (tel. 44028). Frågor om forskningsprojektet som helhet besvaras även av Katarina Fellman (tel. 25492).

Hela rapporten kan läsas här.