Ålänningarna och miljön - Beteende och förändringsvilja i vardagen

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har på uppdrag av Ålands landskapsregerings Miljöbyrå utfört en enkätundersökning om ålänningarnas miljömedvetenhet under våren 2008. Syftet med undersökningen har varit flera. Dels har vi velat ta reda på ålänningars miljömedvetenhet och deras beredskap att ändra beteende i en mer miljövänlig riktning, dels klargöra hur ålänningar vill ha information om miljöfrågor och vilka politiska insatser inom miljöområdet man anser är viktigast. För att få svar på dessa frågor skickades ca 700 enkäter till personer i åldern 18-75 år bosatta på Åland, vilka besvarades av 427 ålänningar - svarsprocenten blev 61.

Intresse för miljöfrågor
Resultatet visar att 71 % av ålänningarna är mycket eller ganska mycket intresserade av miljöfrågor allmänt sett. Östersjöns tillstånd är den fråga som man är mest intresserad av, följt av miljöfrågor allmänt och klimatförändringen.

Analyserar man svaren enligt svarandes ålder kan man allmänt konstatera att de i den äldsta åldersgruppen, 55-75 år, är mest intresserad av olika miljöfrågor, medan de i den yngsta åldersgruppen, 18-34 år, är minst intresserade. Att den yngsta åldersgruppen tenderar vara minst intresserad av miljöfrågor speglas också i hur de agerar i vardagen. Man kan också allmänt konstatera att de med högre utbildning verkar vara mer intresserade av miljöfrågor än de med lägre utbildning.

Hur miljöintresset tar sig i uttryck i vardagen
Vi ställde även frågor om hur de svarandes miljöintresse tar sig uttryck i vardagen. De frågor som de svarande uppvisar bäst miljöbeteende inom (dvs svarat att de alltid eller ofta...) är följande:

· Källsortering (varierar mellan 87 % och 98 %, beroende på vad man källsorterar)
· Överväger behovet innan man köper en vara (76 %)
· Sparar på el och värme (70 %)
· Sparar på vattenanvändning (59 %)
· Satsar  på varor med längre livslängd (56 %)
· Köper lokalproducerat (54 %)
· Sparsam med gödsel i trädgården (54 %)
· Lämnar varor till återanvändning (53 %)

De flesta svarar alltså att de källsorterar, vilket delvis säkert beror på att det är krav på att göra det. Den yngsta åldersgruppen (18-34 år) verkar vara sämre än övriga åldersgrupper att källsortera. Även på frågorna som gäller i vilken utsträckning man försöker minimera avfallsproduktionen framkommer att åldersgrupp 18-34 år är signifikant sämre att genomföra dessa miljöåtgärder, medan det motsatta gäller för den äldsta åldersgruppen.

Man kan allmänt konstatera att fler beter sig miljövänligt då det finns ekonomiska vinster att hämta. Då det miljövänliga alternativet däremot är dyrare, är förutsättningarna inte lika positiva.

Gällande färdvanor kan man konstatera att bilen är ett viktigt transportmedel för ålänningar. 96 % av de svarande uppger att de har tillgång till bil och bilen är det huvudsakliga transportmedlet vare sig man ska till skolan/arbetet, handla mat, göra sällanköp, delta i regelbundna fritidsaktiviteter eller andra fritidsaktiviteter. Att köra bil ensam är vanligast, följt av att man samåker. Går, cyklar och åker kollektivt gör man i mindre utsträckning.

Villighet att ändra sitt beteende
Hur villiga är ålänningar att ändra sitt beteende i miljövänligare riktning? De frågor man främst svarat att man är mycket villig att ändra sitt beteende gäller:

· Undvika livsmedel med onödig förpackning (36 %)
· Miljövänlig uppvärmning av bostaden (31 %)
· Använda miljöbil (31 %)
· Energisparande (28 %)
· Satsa på varor med längre livslängd (28 %)
· Köra bil energisnålt/Ecodriving (28%)
· Köp av miljömärkta varor/tjänster (25 %)

Upplevda hinder för miljövänligt agerande
På frågan vad som utgör hinder från att göra mera för miljön, framkom att det största hindret är att de miljövänliga alternativen är dyrare, som fick 30 % av alla markeringar. Det är främst åldersgrupperna 18-35 år och 35-54 år som uppger detta. Andra svarsalternativ som fått relativt många markeringar är; ”det inte finns något hinder” (17 %) och ”miljövänliga alternativ är inte lika effektiva” (13 %). På det öppna svarsalternativet framkom att man upplever att utbudet av varor och tjänster är begränsat.

Hur man vill ha information om miljöfrågor
De sätt på vilket man helst vill ha information om miljöfrågor är genom dagspress/facktidningar (28 % av alla markeringar), följt av TV/radio (23 %) och samhällsinformation (19 %).

Fler män än kvinnor vill ha information via internet. På motsvarande sätt vill fler kvinnor än män ha samhällsinformation (t.ex. broschyrer från myndigheter). Åldersgruppen 55-75 år vill i större utsträckning än andra åldersgrupper ha information genom TV/radio och via dagstidningar/fackpress. På motsvarande sätt vill de i åldersgrupp 18-34 år ha mer information via internet.

Vilka miljöåtgärder man tycker att borde prioriteras
Den miljöåtgärd man tycker borde prioriteras högst är reducering av utsläpp som försämrar vattnet i vår skärgård. Övriga miljöåtgärder prioriteras enligt följande; minska spridningen av miljögifter, minska klimatpåverkan, minska utsläpp som försämrar luftkvalitén och skydda värdefulla naturområden.

Frågor om undersökningen besvaras av Katarina Fellman, telefon: 25492. För att få information om hur rapportens resultat konkret ska användas, vänligen kontakta byråchef Helena Blomqvist vid Miljöbyrån (telefon 25450).

Hela rapporten kan du läsa här.