Ålänningarnas partisympatier. Hösten 2006

ÅSUB har av Ålands landskapsregering fått i uppdrag att under hösten 2006 genomföra en enkätundersökning gällande de åländska väljarnas partisympatier. Undersökningens huvudfrågeställning var hur ett statistiskt säkerställt urval av röstberättigade ålänningar skulle ha röstat om det hade genomförts ett lagtingsval i början av hösten 2006.

Undersökningens totala urvalspopulation var ca 17 200 röstberättigade. Bland dessa valdes på ett slumpmässigt sätt drygt 1 140 personer ut för att svara på enkäten. Av dess inkom 723 svar, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 63 procent.

Undersökningens viktigaste resultat sammanfattas nedan:

Liberalerna på stället marsch - men nu Ålands största parti
Enligt undersökningen är Liberalerna med sina omkring 24 procent av väljarunderlaget för närvarande opinionsmässigt det klart största partiet. Detta skulle sannolikt också betyda att partiet tar ytterligare ett lagtingsmandat. Resultatet är dock inte någon egentlig framgång jämfört med valresultatet för tre år sedan då man erhöll nästan exakt samma andel av rösterna (24,1 procent). Positionen som det största partiet har alltså inte uppnåtts genom några mer betydande egna framgångar i opinionen jämfört med senaste val, utan framför allt genom tillbakagången inom Centerpartiet.

Ålands framtid på stark frammarsch
Av undersökningen framgår att Åland framtid sedan valet 2003 gått fram i opinionen med drygt sju procentenheter och därmed ser ut att ha ökat sin andel av de åländska partisympatierna från 6,5 procent till omkring 14 procent. Ålands framtid är också det enda parti som erhållit nettotillflöden av nya sympatisörer från samtliga andra lagtingsgrupper sedan det senaste valet. Det här betyder att man under de senaste tre åren mer än fördubblat sitt opinionsstöd och att man, om det hade varit val i september i år, också skulle ha gått från två till fyra mandat i Lagtinget.

Ett Centerparti i motvind
Från att tidigare ha varit Ålands största parti, till att i förra valet bli ett av de två största partierna, har Centern nu backat till positionen som Ålands näststörsta parti. Undersökningsresultatet ger en nedgång med drygt 4 procentenheter från valets 24 till nu ca 20 procent av valmanskåren. Detta motsvarar en nedgång i sympatisörsunderlaget med över 17 procent, något som också skulle leda till att partiet tappar ett av sina nu sju Lagtingsmandat.

De Obundna tappar stöd
En av undersökningens större förlorare är Obunden samling. Om ett val hade hållits hösten 2006 skulle partiet ha minskat i förhållande till 2003 års val från 9,4 till 6,5 procent av valmanskåren. Räknat i procentenheter kan detta tyckas som en förhållandevis liten tillbakagång, faktiskt mindre än för Centern. Liksom Centern skulle man också förlora ett mandat i Lagtinget. Men om man ser till nedgången i partiets underlag så är motgången betydligt större än Centerns. Resultatet innebär nämligen att de Obundnas anhängarskara minskar med nästan en tredjedel och att man förlorar ett av sina tre lagtingsmandat.

 

Svag Frisinnad medvind  -  Socialdemokraterna backar något
Enligt undersökningen ligger båda dessa partier relativt stilla i opinionen. Frisinnad samverkan uppvisar dock en svagt stigande tendens, med en uppgång från 13,6 till 14,2 i opinionen. Det motsatta gäller Socialdemokraterna som backar något jämfört med sitt senaste valresultat, från 19,0 till 18,0 procent. Båda dessa partier skulle enligt undersökningen stå kvar på samma antal lagtingsmandat som man har sedan förra valet.

Åland framstegsgrupp försvinner ur Lagtinget
Ålands framstegsgrupp kom vid valet 1999 in i Lagtinget med 4,8 procent av rösterna. I senaste val sjönk dess röstandel till 3,4 procent. Resultatet från denna enkätundersökning pekar entydigt mot en fortsatt kräftgång i väljaropinionen. Partiet skulle nämligen enligt undersökningen krympa med ytterligare 2,1 procentenheter till bara 1,3 procent av väljarkåren. Det här betyder att drygt 60 procent av partiets röstunderlag i valet 2003 försvunnit och att man inte längre kan behålla det lagtingsmandat som man haft sedan valet 1999.

Hela rapporten kan du läsa här.