Ålänningars alkohol-, narkotika och tobaksbruk samt spelvanor 2016

Undersökning om ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor år 2016

Utredningen Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2016 har genomförts av ÅSUB på initiativ av social- och miljöavdelningen vid Ålands landskapsregering. Utredningen är en uppföljning i en serie av liknande undersökningar och kartlägger ålänningars bruk av Alkohol, Narkotika, Dopingspreparat och Tobaksprodukter samt Spelande (ANDTS). I år har frågorna kring spelande utökats och i materialet ingår även statistik från andra studier. Resultaten jämförs bland annat med den motsvarande åländska undersökningen från 2011.
Undersökningen genomfördes som en enkätförfrågan våren 2016 till slumpmässigt utvalda ålänningar i åldern 18-79 år. Totalt 614 personer besvarade enkäten, vilket motsvarar 58 procent av urvalet.

Minskande alkoholkonsumtion på Åland

Ålänningar dricker öl, cider och liknande drycker samt vin ungefär en eller två gånger i månaden och då cirka två alkoholportioner vid samma tillfälle. Starkvin och starka alkoholdrycker dricker ålänningar både mer sällan och i mindre mängder: de svarande dricker dessa endast ett par gånger om året och då cirka en alkoholportion vid samma tillfälle. Dock fanns det variation i dryckesvanorna bland de svarande. Öl, cider och liknande alkoholdrycker är den största dryckesgruppen sett till dryckesfrekvenserna per vecka.

Resultaten för inköp av alkohol på färjor och flyg visade att den största gruppen svarande (34 %) har köpt alkoholhaltiga drycker två till tre gånger under de senaste tolv månaderna. De svarande som handlar alkohol en eller flera gånger i månaden köper vanligen vin (9,5 % av de som har handlat vin) eller öl, cider och liknande drycker (7,6 % av de som har handlat öl, cider och liknande drycker). Jämfört med 2011 års resultat har andelen av de som inte har köpt alkohol under de senaste tolv månaderna ökat från 19,2 till 21,3 procent. Dessutom har andelen av de som handlat åtta gånger eller fler minskat från 10,1 till 4,1 procent.
Den årliga totalkonsumtionen av alkoholdrycker omfattar den registrerade alkoholkonsumtionen (försäljningen via detaljhandel och serveringsställen) och den oregistrerade alkoholkonsumtionen (bland annat resandeinförsel av alkohol). År 2015 beräknades den registrerade alkoholkonsumtionen på Åland till 6,5 liter per invånare (15 år och äldre), vilket är den lägsta konsumtionsmängden bland landskapen i Finland. Den årliga totalkonsumtionen kan uppskattas till 7,1 – 7,8 liter 100-procentig alkohol per invånare (15 år och äldre), vilket är något lägre jämfört med 2011 års resultat (7,4 – 8,0 liter). I Finland har totalkonsumtionen uppskattats till 10,8 liter per invånare (15 år och äldre, 2015) och i Sverige till 9,2 liter per invånare (15 år och äldre, 2015).

Var femte ung vuxen har använt cannabis

Totalt 4,7 procent av de svarande hade använt läkemedel som sömnmedel eller lugnande medel utan läkarordination under de senaste fem åren, medan 4,3 procent hade använt cannabis/ marijuana/ hasch. Erfarenheter av andra droger och blandanvändning var mer sällsynta (1,8 % respektive 0,7 %) och användning av andra preparat som lim eller thinner samt steroider var ytterst ovanligt bland de svarande (0,2 % respektive 0,0 %). Jämförelser mellan resultaten från 2011 och 2016 visar att användning av både cannabis (2,4 % år 2011) och andra droger (0,5 % år 2011) har ökat.

Det är främst unga vuxna (18-24 år) som har använt olika illegala rusmedel: 20,2 procent av de unga vuxna har använt cannabis under de senaste fem åren och bland 25-39-åringar är andelen 8,0 procent. Att pröva på andra droger är också vanligast bland unga vuxna (8,0 %).

Under tio procent av ålänningar röker eller snusar

Resultaten för ålänningars tobaksbruk visade att 83,0 procent av de svarande inte röker alls, medan 9,3 procent röker då och då. Den minsta gruppen (7,7 %) bestod av svarande som röker regelbundet. De flesta av dessa (72,3 %) har funderat på att byta till elektroniska cigaretter. De som använder e-cigaretter är få: cirka 0,3 procent uppgav att de röker e-cigaretter regelbundet medan 1,6 procent röker då och då. Att snusa är mindra vanligt än att röka. Totalt 87 procent av de svarande har aldrig använt snus, medan sex procent snusar då och då. Cirka sju procent snusar regelbundet.

Åländska män spelar mera och för större belopp än kvinnor

Att spela penningspel är vanligt i alla åldersgrupper. I genomsnitt hade män spenderat 16 euro på penningspel under de senaste sju dagarna (största beloppet var 300 euro, standardavvikelsen 37 euro), medan kvinnor hade spelat i genomsnitt för 9 euro (största beloppet 400 euro, standardavvikelsen 35 euro). Totalt 6,4 procent av de svarande hade spelproblem och männen och de yngre svarande hade oftare spelproblem än kvinnorna och de äldre svarande (50 år och äldre). Ålänningars penningspelande har dock minskat sett till andelen svarande som under de senaste tolv månaderna har spelat penningspel. År 2011 hade 60,1 procent av alla svarande spelat penningspel, medan motsvarande andel hade sjunkit till 52,3 procent år 2016. De som hade satsat pengar på spelandet hade i genomsnitt spenderat 22 euro per vecka år 2011, medan det genomsnittliga beloppet år 2016 var 23 euro per vecka.

Cirka hälften (48,6 %) av alla svarande hade spelat digitala (icke-penning)spel under de senaste tolv månaderna - män och de yngre svarande i större utsträckning än kvinnor och de äldre svarande. De unga vuxna (18-24 år) som hade spelat digitala spel under de senaste sju dagarna hade i genomsnitt använt 13 timmar till spelande. Dock fanns det relativt stor variation i svarsgruppen, vilket visar att tiden som unga vuxna använder för digitalt spelande kan vara mycket individuell. Medeltalet för alla svarande som spelat digitala spel under de senaste sju dagarna var åtta timmar under de senaste sju dagarna.

Mer liberala attityder bland ålänningarna

De flesta svarande ansåg att ett regelbundet bruk av narkotika, alkohol och tobak är mycket farligt för människan eller hans/ hennes hälsa. Över hälften av alla svarande tyckte dessutom att det medför stor risk om personen prövat på narkotika eller dricker två portioner alkohol varje dag. De flesta ansåg inte att det medför stora risker om personen enstaka gånger prövat på marijuana/ hasch eller röker cigaretter då och då. De svarande fick även möjligheten att ange åsikter om alkoholbruket i förhållande till barn och ungdomar. De flesta svarande tyckte inte att det är acceptabelt att minderåriga prövar på alkohol eller att vuxna dricker alkohol i minderårigas närvaro. Däremot tyckte de flesta svarande att föräldrarnas attityder till ungdomars drickande har betydelse för tonåringarnas drickande. Ålänningarnas attityder till narkotika och rökning har ändrats något sedan 2011 och blivit mer liberala. De största förändringarna har skett i attityder till cannabisbruket.

För ytterligare information om rapporten och dess resultat, vänligen kontakta Sanna Roos (sanna.roos[at]asub.ax) eller Katarina Fellman (katarina.fellman[at]asub.ax). För att få information om landskapsregeringens syn på rapportens resultat, vänligen kontakta Fredrik Rönnlund vid landskapsregeringens social- och miljöavdelning (fredrik.ronnlund [at]regeringen.ax).

Se en bildpresentation av undersökningen Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor år 2016.