Arbetsmarknadsbarometern 2015

Svagt negativ tillväxt av den sysselsatta arbetskraftens volym. Relativt högt rekryteringsbehov, bland annat p.g.a. stora pensionsavgångar.

Utvecklingen på arbetsmarknaden

I år förväntas den sysselsatta arbetskraftens volym minska med 61 helårsverken (motsvarande -0,6 procent). Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2016 ser ut att präglas av en negativ volymtillväxt men också av ett relativt högt rekryteringsbehov i förhållande till sysselsättningstillväxten.

Om man ser på den privata och offentliga sektorn separat kan man konstatera att det i år väntas en minskning med 31 helårsverken (motsvarande -0,4 procent) av den sysselsatta arbetskraften inom den privata sektorn.  Även inom den offentliga sektorn väntas en minskning på cirka 30 helårsverken (motsvarande -0,8 procent av den sysselsatta arbetskraften), vilket ändå är positivare än förväntningarna var inom sektorn i fjol (2014).

Figur: Prognos över förändring (antal helårsverken) i den sysselsatta arbetskraftens volym i privat och offentlig sektor 2008–2015

Figurens centrala information kommenteras i texten.

Den kalkylerade förändringen av den sysselsatta arbetskraftens volym är antagligen för negativ då driftsprivatiseringarnas negativa effekter på sysselsättningen är inräknade genom den förväntade minskningen av landskapsanställda, men inte de positiva då de nya driftbolagen inte ännu finns med i företagsregistret undersökningen grundar sig på. Det återstår att se hur de nya entreprenörerna tar sig an driften och hur stor den reella förändringen i sysselsättning blir av privatiseringarna.

Vi kommer enligt prognosen att se ett ökat rekryteringsbehov detta år i förhållande till fjolåret. I år motsvarar behovet 610 helårsverken eller 5,6 procent av arbetsstyrkan. Stora avgångar, som pensioneringar, tycks hålla efterfrågan på anställda uppe, detta trots låga förväntningar på den sysselsatta arbetskraftens volymtillväxt.

Av det totala rekryteringsbehovet kommer enligt prognosen 369 helårstjänster att behövas inom det privata näringslivet (5,1 procent av arbetsstyrkan i sektorn) och 241 helårstjänster inom den offentliga sektorn (6,7 procent av arbetsstyrkan).

Efterfrågan på olika yrkesgrupper

Den mest efterfrågade yrkesgruppen våren 2015 är liksom de senaste åren processarbetare. Efterfrågan för denna yrkesgrupp fortsätter den positiva trend vi sett de senaste åren. I år beror det ökade antalet jämfört med fjolåret delvis på ett större företags stora rekryteringsförväntningar.

Behovet av gruppen serveringspersonal väntas öka och i år utgöra motsvarande 40 helårstjänster.

Enligt prognosen stiger efterfrågan på administrativa och kommersiella chefer rejält jämfört med fjolårets undersökning, och motsvarar i år 39 helårsverken. Detta är ungefär samma höga nivå som förväntades år 2011. En delorsak till det höga antalet kan vara en generationsväxling som påbörjats inom yrkeskategorin.

Kontorspersonal är en yrkesgrupp vars efterfrågan fortsätter att öka enligt prognosen. I år väntas motsvarande 38 helårsverken rekryteras, jämfört med 33 i fjolårets undersökning.

Yrkesgruppen specialister inom informations- och kommunikationsteknologi som domineras av olika slag av dataspecialister ser ut att åter öka i efterfrågan det kommande året (motsvarande 33 helårsverken), efter att ha förväntats rekryterats i något lägre grad i fjolårets undersökning (motsvarande 24 helårsverken).

Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare är en annan yrkesgrupp som i år återigen väntas öka i efterfrågan efter att ha fallit tillbaka i 2014 års undersökning. I år väntas 32 helårsverken rekryteras.

Enligt vår prognos kommer kundtjänstpersonal att rekryteras motsvarande 31 helårsverken.

Hem-, hotell- och kontorsstädare har ett förväntat rekryteringsbehov motsvarande 27 helårsverken. Efter att förväntningarna år 2013 var lägre än vanligt har de i fjolårets och årets barometrar legat på en för yrkesgruppen mer normal nivå.

Det beräknade behovet av att rekrytera yrkesgruppen restaurang- och storhushållspersonal ligger i år på samma nivå (25 helårstjänster) som i fjol. Därefter följer yrkesgruppen barnskötare och skolgångsbiträden, som under året förväntas rekryteras motsvarande 20 helårsverken.

Fortbildning

I vår enkät frågar vi även om behovet av fort- och vidareutbildning. Strax över var tredje anställd inom det privata näringslivet beräknas få möjlighet att fortbilda sig inom det närmaste året. Högst är fortbildningsfrekvensen inom branscherna personliga tjänster, vatten och el, transport och kommunikation samt företagstjänster där cirka 40-70 procent av de anställda beräknas få tillfälle att fortbilda sig under året.

Inom den offentliga sektorn beräknas fortbildningsfrekvensen uppgå till 46 procent, vilket är en marginell minskning jämfört med 2014 och ganska nära genomsnittet för den undersökta perioden 2010-2015.

 

Läs hela rapporten här

Frågor om den rapporten besvaras av Johan Flink (johan.flink[at]asub.ax)

Publicerad: 16 juni 2015