Attityder till havsbaserad vindkraft på Åland

Drygt 60 procent av ålänningarna vill se ökade satsningar på vindkraft de kommande åren, medan omkring 10 procent anser att Åland ska minska satsningarna på vindkraft eller helt avstå från energikällan. Endast satsningar på solenergi som energikälla får ett högre stöd bland ålänningarna. 80 procent håller helt eller delvis med om påståendet att vindkraft är ett miljövänligt sätt att producera energi. Hela översikten samt en presentation hittas nedan. 

Andel av de svarande som anser att Åland ska satsa mer på olika energikällor under de närmaste 5–10 åren jämfört med nuvarande nivå

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren


Ålänningarna förhåller sig också mestadels positivt till de möjligheter till utbyggnad av den havsbaserade vindkraften som Havsplanen för Åland ger. 46 procent av de tillfrågade anser att planerna är bra och 17 procent anser att omfattningen kunde vara större. 22 procent av de svarande i undersökningen uppger att de inte vet eller kan ta ställning till utbyggnaden av vindkraftsparker inom landskapets havsområden. Bland dessa fanns markant flera kvinnor än män.

Inställningen till utbyggnad av vindkraftsparker inom landskapets havsområden på Åland? (Andel svarande, procent)

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

De främsta potentiella nackdelarna med den havsbaserade vindkraften var enligt de svarande en negativ inverkan på fågelliv och övrigt djurliv samt risk för att området inte återställs efter att vindkraftverken tagits ur bruk. Övriga möjliga nackdelar som de svarande lyfter fram är osäkerhetsfaktorer kring produktionen, osäkerhet kring kostnader och ägandeförhållanden, spridande av mikroplaster samt påverkan på kulturmiljö och markpriser.

Omkring 30 procent av de svarande uppgav att de inte ser några nackdelar med havsbaserad vindkraft.

Den havsbaserade vindkraftens möjliga fördelar anses av de svarande vara att produktionen är utsläppsfri, inhemsk och förnybar. Ett minskat behov av importerad energi lyfts också fram som en fördel.

Kvinnor valde i högre utsträckning än män att svara att de inte hade någon åsikt om eller kunde ta ställning till olika påståenden om vindkraft eller andra energikällor. Fler män än kvinnor uppger att de ser fler nackdelar än fördelar med vindkraft och åldersgruppen över 65 år upplevde i högre utsträckning än andra åldersgrupper att informationen om vindkraft är otillräcklig.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax