Bornholm. Economic and Innovative Capacity: Dealing with Dichotomies

Identitetsbygge och upplevelseturism - fallet Bornholm

Under fjolåret publicerade ÅSUB två forskningsrapporter med analyser av de ekonomiska utvecklingsförutsättningarna inom de två autonomierna Åland och Färöarna (2007: 2, 2007:8). En liknande ekonomisk-politisk genomgång av Grönland kommer att publiceras innan sommaren.

Rapporterna om de tre autonomierna ingår som delstudier i ett större nordiskt forskningsprojekt som leds av ÅSUB och finansieras av Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn samt det stockholmsbaserade regionalpolitiska forskningsinstitutet Nordregio. Forskningsprojektets huvudfrågeställning och fokus framgår av dess rubrik: "Regionalt ansvar eller statlig kraftsamling. Om de nordiska autonomiernas potential och innovativa kapacitet." Bakgrunden till projektet är ett växande intresse från forskarsamhället och regionalpolitiken att bättre än hittills utnyttja erfarenheterna från Nordens tre autonomier i den i dag spå intensiva diskussionen kring hur ansvaret för tillväxtpolitiken skall fördelas mellan den statliga och den regionala nivåns aktörer.

För att kasta ljus över skillnader - men också - likheter mellan självstyrda territorier och mer "normala" nordiska regioner har Bornholm inkluderats i projektet. Resultatet av Bornholmsstudien presenteras nu i en ny ÅSUB-rapport (2008:5). Av rapporten - som är engelskspråkig men har en svensk sammanfattning - framgår att Bornholm sedan slutet av 1980-talet drabbats av en gradvis ekonomisk och befolkningsmässig tillbakagång. Huvudorsaken härtill är nedgången inom öns traditionella huvudnäringar: lantbruk och fiske samt livsmedelsförädling. Till skillnad från Åland och Färöarna saknar Bornholm en väl fokuserad ekonomisk kärnkompetens med goda möjligheter till utveckling inom delvis nya branscher. Man har inte heller samma starka egna politiska institutioner och därmed eget ansvar.

Rapporten visar att Bornholm utgående från en stark egen identitet nu ändå är i gång med att försöka bygga upp en n, långsiktigt utvecklingsbar, kärnkompetens med innovativ förmåga inom besöksnäringen och särskilt då inom segmentet "upplevelseturism". Som rapporten också visar återstår det dock en hel del hinder och problem att överbrygga innan man nått fram till en sådan position som ledande kompetenscentrum inom upplevelsenäringen.

En avslutande samlad rapport med resultaten av forskningsprojektet som helhet kommer att presenteras för uppdragsgivarna i slutet av året. Rapporten kommer även att innehålla forskargruppens policyrekommendationer beträffande fördelningen av ansvaret mellan olika aktörer inom den nordiska regionala innovations- och tillväxtpolitiken.

Hela rapporten kan du läsa här.