Ekonomisk översikt hösten 2021

Positivare bedömning än i våras, men fortfarande mycket problematiskt.

 • Föreliggande konjunkturbedömning är positivare än den ÅSUB gjorde i april. Detta beror på en positivare utveckling än väntat under det senaste halvåret samt positivare antaganden om resandet 2022. Fortsatt gäller en mycket stor osäkerhet kring hur väl utvecklingen följer scenarioantaganden under 2022.
 • Mot bakgrund av hög vaccinationstäckning har stora delar av ekonomierna i vårt närområde nu öppnat upp. En väsentlig del av produktionsbortfallet som pandemin inneburit har redan återhämtats i flera länder. För den åländska ekonomin saknas dock förutsättningar för en stark återhämtning så länge passagerarrederiernas marknadsvillkor inte normaliseras.
 • ÅSUBs BNP-prognos för 2021 visar på en tillväxt på nio procent och nästa år sju procent. Utifrån detta skulle Ålands återhämtning fortsättningsvis ligga en bra bit efter Sverige och Finland även nästa år, vilket främst beror på passagerarsjöfartens fortsatt utsatta situation.

Figur. BNP-volymtillväxten 2012–2022 för Åland, Finland och Sverige. Volymindex, år 2012=100.

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren
 • Arbetsmarknaden har haft en god utvecklingen det senaste halvåret, i takt med att samhället har kunnat öppna upp. På årsbasis väntas en arbetslöshet på 6,9 procent 2021 och fem procent 2022. Risken för långvarigt negativa effekter av den förhöjda långtidsarbetslösheten kvarstår.
 • ÅSUBs konsumentförtroendeundersökning visar att de åländska hushållen är klart positivare nu än de var i våras. Framför allt har hushållen positivare förväntningar på den åländska ekonomins utveckling det närmsta året.

Figur. Konsumentförtroende-index och nettotal för delfrågorna. Åland, mars och september 2021.

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren
 • Preliminära siffror för befolkningsmängden i augusti pekade på en befolkningsökning med 225 personer sedan årsskiftet. En god flyttningsutveckling gentemot Sverige har särskilt bidragit till ett relativt stort flyttningsnetto både för 2020 och för första halvåret 2021.
 • Kommunsektorn på Åland har klarat pandemiperioden relativt bra. Tack vare extra stöd och höjd andel av samfundsskatterna har inkomsterna fortsatt att öka medan vissa kostnader sjönk under 2020. Skatteinkomsterna förväntas öka även i år medan prognosen för 2022 visar att kommunalskatten fortsätter att växa medan intäkterna från samfundsskatterna minskar på grund av att kommunsektorns andel av samfundsskatterna sjunker med tio procentenheter.
 • I år beräknas summan av avräkningen, skattegottgörelsen, skatteavräkningen och lotteriskatten bli 299 miljoner euro. Motsvarande summa för år 2022 beräknas bli 295 miljoner euro.
 • Hotell- och restaurangbranschen hade en positivare sommar än väntat. Hotellövernattningarna slog rekord i juli, och övernatttningarna under hela sommaren var nästan tillbaka på 2019-års nivå. Vi räknar dock med att både omsättning och lönesumma i år ligger ungefär 20 procent under 2019-års nivå.
 • Passagerarrederierna har visserligen haft en positiv utveckling under sommaren, men antalet resande är fortfarande inte i närheten av normala nivåer. För hela transportbranschen räknar ÅSUB med att omsättningen är drygt 40 procent lägre än 2019, och att lönesumman är cirka 30 procent mindre än 2019.

Figur. Hotellövernattningar och inresande under juni–augusti 2021. Procentuell skillnad från sommaren 2019.

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren
 • Finansbranschen går fortsatt bra och de största aktörerna uppvisar goda resultat för första halvåret 2021. Lönesumman för branschen väntas växa cirka sju procent i år.
 • Handelns omsättning väntas växa med nästan tre procent i år, men ligger då ändå knappt tre procent under 2019-års nivå. Detaljhandelns omsättning är fortsatt stabil, som den varit större delen av pandemin. Att hela handelns omsättning är lägre än före pandemin beror i första hand på segmentet ”partihandel med livsmedel”.
 • Livsmedelsindustrin har haft en god utveckling av omsättning och lönesumma under pandemin. I år väntas omsättningen öka med drygt sju procent och lönesumman strax över sex procent. Omsättningen för branschen övrig industri väntas öka cirka tre procent, men trots detta ligga cirka fem procent under 2019-års nivå. Skillnaden gentemot 2019 beror åtminstone delvis på faktorer som inte är kopplade till pandemin. Lönesumman för övrig industri väntas i år ligga på 2019-års nivå.
 • Enligt ÅSUBs prognos växer omsättningen för branschen företagstjänster med cirka 2,5 procent och lönesumman med drygt tre procent. Även om branschen som helhet klarat sig bra under pandemin finns segment kopplade till resandet, som fortsättningsvis har utmanande verksamhetsförutsättningar. Lönesumman för branschen personliga tjänster minskar med cirka tre procent i år. Spelverksamhet är en stor del av branschen, men vid sidan av den finns många små verksamheter riktade till privatpersoner, till exempel massörer och frisörer. Branchens återhämtning hänger ihop med tillbakadragandet av smittskyddsrestriktioner.
 • För byggbranschen räknar vi med att omsättningen ökar med drygt sex procent 2021 jämfört med fjolåret, vilket skulle göra den cirka 4,5 procent större än 2019. Lönesumman väntas öka med nästan två procent i år, efter att ha varit så gott som oförändrad ifjol. Mängden bygglov för affärs-och kontorslokaler var lågt under fjolåret, men ser preliminärt bättre ut för första halvåret i år.
 • För primärnäringarna finns varierande utmaningar. Lönsamheten för jord- och trädgårdsbruk ser ut att försämras i år, på grund av en kombination av svaga skördar, ökade kostnader och låga producentpriser. Flera fiskodlingar har under året drabbats av fisksjukdomar, vilket har en negativ inverkan på primärnäringarnas omsättning.

         Bedömningen har avslutats den 6 oktober 2021.

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Robin Lähde

+358 (0)18 25496
fornamn.efternamn[at]asub.ax