Förändringar i Ålands omsättningsindex

Nya forskningsrön från Linköpings universitet:

Förändringar i Ålands omsättningsindex  - Val av ledande förklarande variabler och undersökning av de branschindex som ingår
ÅSUB har sedan en längre tid tillbaka haft särskilt goda kontakter med Linköpings universitet där studerande och lärare inom programmet för statistik och dataanalys använt av ÅSUB framtagna data som underlag för utbildning och forskning. Samarbetet med Linköpings universitet resulterade 2003 i en ÅSUB-rapport (2003:4). I rapporten analyserar och testar Kalle Wahlin i sin magisteruppsats en modell där data från ÅSUBs mervärdeskatteregister används för att få fram ’snabba indikatorer’ för Ålands BNP-utveckling.
I denna nyligen färdigställda avhandling – som även publiceras av Linköpings universitet – förs arbetet med att utveckla användningen av mervärdekatteregistret vid olika typer av ekonomiska analyser vidare i form av en kandidatuppsats skriven av Mattias Nilsson. Uppsatsämnet har tagits fram i samarbete med ÅSUBs Jouko Kinnunen och Kalle Wahlin, som numera är universitetslektor vid programmet för statistik och dataanalys.
I rapporten testas olika modeller för hur man kan använda ledande konjunkturindikatorer i Sverige och Finland för att prognostisera utvecklingen av det åländska omsättningsindexet, något som är av stort värde för ÅSUBs konjunkturanalys. Rapporten tar sin utgångspunkt i ett annat arbete rörande Åland från samma program och universitet, nämligen Jesper Gullquists kandidatuppsats ”Konjunkturförändringar i åländsk ekonomi” från 2009. Rapportens upptäckter kan utnyttjas i samband med framtagningen av nya BNP-prognoser för Åland.

Hela rapporten kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden