Halvtidsutvärdering - Landsbygdsprogrammet för landskapet Åland

Halvtidsutvärdering av det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammet

I rapporten redovisas resultaten från halvtidsutvärderingen av Ålands EU-program 2009-2013 för utvecklingen av landsbygden, det s.k. LBU-programmet. Förutom en genomgång och analys av programmets genomförande fram till våren 2010, innehåller rapporten även slutsatser och förslag till anpassningar och förbättringar i genomförandet under den resterande delen av programperioden. Utvärderingsarbetet har genomförts i samverkan mellan Nordregio och ÅSUB, i dialog med sakkunniga representanter för Ålands Landskapsregering.

Utvärderingen utgår från den interventionslogik som programmet är designat utifrån och baseras på dokumentstudier och en kombination av indikatoruppföljning och intervjuer med stödmottagare och programorganisation. Med hjälp av kvantitativ indikatoruppföljning möjliggörs jämförelser mellan programområden, samtidigt som utvecklingen över tiden kan följas. Uppföljningen baseras på de indikatorer som insamlats av Ålands Landsbygdsregering till årsskiftet 2009.

Hela rapporten kan du läsa här

 Publicerad: 22 november 2010

Frågor om rapporten besvaras av:
Katarina Fellman