Konjunkturindikatorer 2015

God omsättningstillväxt i det privata näringslivet 2015

Det sjunkande råoljepriset under 2015 gynnade den åländska ekonomin och hushållen. Omsättningstillväxten i det privata näringslivet var sammantaget god och vi noterar att landturismen gått bättre än genomsnittet för branscherna. Arbetslösheten sjönk på årsbasis, men vakansgraden steg, vilket antyder matchningsproblem på arbetsmarknaden. Vi hade också ett ökat antal nystartade företag, men samtidigt ett ökat antal konkurser.

- Förändringar i råoljepriset har en stark inverkan på den åländska ekonomin, i synnerhet på sjöfarten, men också på hushållen. I december 2015 sjönk priset för Nordsjöolja under USD 40 per fat – den lägsta nivån på mer än ett decennium, och fortsatte att sjunka till under USD 30 i början av 2016.

- Hushållens förtroendeindikator i Finland låg i slutet av 2015 klart under långtidsmedelvärdet.

- Den svenska kronan stärktes i förhållande till euron från och med det tredje kvartalet 2013 och fortsättningsvis ända till slutet av 2015, för att i början av 2016 lägga sig nära långtidsmedelvärdet.

- Den årliga prisstegringen (inflationen) var 0,1 procent på Åland år 2015.

- Den öppna arbetslösheten sjönk till 3,8 procent 2015 från 4,0 procent år 2014.

- Andelen lediga jobb i förhållande till andelen arbetslösa ökade 2014–2015 och eftersom arbetslösheten minskat endast marginellt kan det antyda en försämrad matchningseffektivitet.

- Antalet nystartade företag ökade under de två första kvartalen 2015 i förhållande till samma perioder 2014 och trenden i antalet konkurser och berörda anställda pekar uppåt sedan 2007 (se figur nedan).

FIGUR: Konkurser och berörda anställda, 2005-2015*

Figurens centrala information kommenteras i texten.

- Tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet stärktes under 2014. Under 2015 stannade sedan tillväxten kvar på en relativt god nivå kring 5 procent. Lönesummans tillväxt var något långsammare under 2015.

- Landturismen har omsättningsmässigt gått bra under 2015, betydligt bättre än turismen som helhet, och bättre än näringslivet sammantaget. En tillbakablick över perioden 2009–2015 visar att landturismen haft en bättre omsättningstillväxt än näringslivet som helhet.

Hela översikten kan läsas här.

Branschvisa uppgifter om löne- och omsättningstillväxt finns här.
Publicerat: 21-01-2016

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax