Konjunkturindikatorer 2016

Omsättningstillväxten i det privata näringslivet inledningsvis positiv, men avtagande under året. Viss ljusning på arbetsmarknaden.

Ett stigande men fortfarande förhållandevis lågt råoljepris är gynnsamt för den åländska ekonomin och hushållen. Viss ljusning kan ses på arbetsmarknaden då arbetslösheten minskade och antalet lediga platser ökade (om än svagt) för andra året i rad. Andelen långtidsarbetslösa fortsatte emellertid att öka för femte året i rad. Tillväxten av lönesumman och omsättningen i det privata näringslivet avtog under året, efter att bägge inlett året positivt.

  • Förändringar i råoljepriset har en stark inverkan på den åländska ekonomin, i synnerhet på sjöfarten. Oljepriset började stiga under 2016 efter kraftiga sänkningar de senaste två åren. Priset på Nordsjöolja låg i början av 2017 på 54 USD per fat, efter att som lägst legat under 30 USD i början av 2016.
  • Hushållens förtroendeindikator i både Finland och Sverige blev betydligt mer optimistiska under året.
  • Den svenska kronan försvagades i förhållande till euron under året. Växelkursen låg under det sista kvartalet nära tio kronor per euro.
  • Den årliga prisstegringen (inflationen) var 0,6 procent på Åland år 2016.
  • Det relativa arbetslöshetstalet sjönk till 3,7 procent 2016 från 3,8 procent år 2015. Andelen långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa fortsatte att öka för femte året i rad.
  • Andelen lediga jobb i förhållande till andelen arbetslösa ökade marginellt 2015–2016.
  • Rörligheten i företagsbeståndet minskade under året då både antalet nystartade företag (två första kvartalen) och antalet konkurser (tre första kvartalen) minskade.
  • Tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet var positiv i början av 2016, men avtog under året. Lönesummans tillväxt följde samma mönster som omsättningen, men totalt sätt något positivare.
  • Turismen hade en tillbakagång vad gäller omsättning, efter en kraftig tillväxt föregående år. Lönesummans tillväxt de tre senaste åren motsvarar ungefär inflationen under samma period.

Figur. Vakanser och relativt arbetslöshetstal (procent) 2007-2016

 

Branschvisa uppgifter om löne- och omsättningstillväxt finns här.

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax