Konjunkturindikatorer 2017

Svag, men gradvis ökande månatlig tillväxt av det privata näringslivets totala omsättning

- Tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet minskade 2017 under det första kvartalet i förhållande till samma period året innan, för att därefter stärkas, driven av övrig industri, samt företags- och personliga tjänster (preliminärt 1,5 procent sett över hela året). Lönesummans tillväxt följde nära omsättningens, men var något starkare (2,8 procent preliminärt).

- Turismens omsättning (inkl. passagerarsjöfarten), ser ut att ha minskat under de två senaste åren (2016–2017) och hamnar i år kring -0,6 procent. Lönesummans tillväxt var det senaste året något starkare och låg på den positiva sidan.

- Landturismen hade ett svagt år ifjol (2017) då omsättningen nådde knappt över nolltillväxt mätt i löpande priser.

 

Omsättningen och lönesumman i det privata näringslivet (löpande penningvärde). Procentuell tillväxt januari 2015 – december 2017

 

Övrigt i korthet:

- Förändringar i råoljepriset har en stark inverkan på den åländska ekonomin, i synnerhet på sjöfarten. Priset på Nordsjöolja (Brent) steg till 54 USD per fat på årsbasis 2017 – upp från 44 USD 2016.

- Hushållens förtroendeindikator steg i både Finland och Sverige under året. I Finland var man mer optimistiska än under något år på mer än två decennier.

- Den svenska kronan har långsiktigt försvagats i förhållande till euron. Växelkursen låg under det sista kvartalet 2017 kring 9,80 kronor per euro.

- Den årliga prisstegringen (inflationen) var 1,7 procent på Åland år 2017, högre än i Finland (0,5 procent), främst beroende på höjda sjukvårdsavgifter.

- Det relativa arbetslöshetstalet sjönk till 3,6 procent 2017 från 3,7 procent år 2016. Andelen långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa fortsatte att öka för sjätte året i rad. Andelen lediga jobb i förhållande till andelen arbetslösa minskade marginellt mellan 2016 och 2017.

- Rörligheten i företagsbeståndet 2017 låg på ungefär samma nivå som 2016 sett till antalet nystartade företag (under de två första kvartalen) och antalet konkurser (tre första kvartalen).

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax