Konjunkturindikatorer 2019

-Förändringar i råoljepriset har en stark inverkan på den åländska ekonomin, i synnerhet på sjöfarten. Priset på Nordsjöolja (Brent) sjönk till cirka 67 USD per fat i slutet av år 2019.

-Hushållens förtroendeindikator sjönk avsevärt i Finland under året medan den i Sverige har fluktuerat runt samma nivå som vid ingången av året. I bägge länder ligger den nuvarande förtroendenivån under ländernas eget långtidsmedelvärde.

-Euron har långsiktigt förstärkts i förhållande till den svenska kronan. Växelkursen låg under merparten av 2019 kring 10,50 - 10,60 kronor per euro.

-Den årliga prisstegringen (inflationen) var 0,7 procent på Åland år 2019, aningen lägre än i Finland (1,0 procent).

-Det relativa arbetslöshetstalet år 2019 var 3,5 procent och var således oförändrad jämfört med 2018. Andelen långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa var så gott som oförändrad. Andelen lediga jobb i förhållande till andelen arbetslösa förblev oförändrad mellan 2018 och 2019.

-Rörligheten i företagsbeståndet 2019 låg på en högre nivå än 2018 sett till antalet nystartade företag (under de tre första kvartalen) och på samma nivå sett till antalet konkurser (hela året). Antalet anställda som berördes av konkursen var däremot det högsta i vår tidsserie som sträcker sig till 2003.

Figur.  Antal konkurser och berörda anställda, 2003–2019

Konkurser och berörda anställda

-Den genomsnittliga tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet blev positiv år 2019, cirka 1,6 procent. Ett flertal av branscherna, bl.a. personliga tjänster, vatten och el samt primärnäringarna upplevde en god tillväxt.

-Den genomsnittliga tillväxten av lönesumman i det privata näringslivet låg på tre procent, vilket var snabbare än omsättningens tillväxt år 2019.

-Turismens omsättning har minskat under de tre senaste åren (2017–2019), i medeltal med 0,9 procent. År 2019 var minskningen 1,2 procent. Motsvarande minskning för lönesumman var 0,3 procent.

Branschvisa uppgifter om löne- och omsättningstillväxt finns här.

Översikten i sin helhet finns tillgänglig nedan:

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Robin Lähde

+358 (0)18 25496
fornamn.efternamn[at]asub.ax