Konjunkturindikatorer 2020

Enligt preliminära uppgifter blev den genomsnittliga tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet starkt negativ år 2020, cirka -22 procent. Särskilt utsatta branscher har varit mer turismberoende branscher som transportsektorn och hotell- och restaurang.

Preliminärt minskade tillväxten av lönesumman i det privata näringslivet med i genomsnitt nio procent från år 2019

Turismens omsättning minskade preliminärt med i genomsnitt 40 procent från 2019. Motsvarande minskning för lönesumman var knappt 23 procent.

Inresandet till Åland 2020 minskade med drygt två tredjedelar från 2019.

Det relativa arbetslöshetstalet ökade kraftigt under coronapandemin och årsmedeltalet för 2020 låg på 9,5 procent. Ungdomsarbetslöshetsgradens årsmedeltal låg på 13,1 procent 2020. Den procentuella andelen lediga jobb i förhållande till arbetskraften (vakansgraden) minskade drastiskt mellan 2019 och 2020.

Figur 1. Ungdomsarbetslöshetsgrad (procent) 2018-2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Den årliga prisstegringen (inflationen) för 2020 var negativ (-0,4 procent) på Åland och svagt positiv i Finland (0,3 procent).

Under de tre första kvartalen 2020 startades färre företag än under motsvarande period år 2019. Även antalet konkurser och antalet anställda som berördes av konkurser var färre 2020 (hela året) än 2019.

Euron har sedan april 2020 försvagats i förhållande till den svenska kronan. I december 2020 låg växelkursen på 10,17 kronor per euro.

Hushållens förtroendeindikator sjönk avsevärt i Finland under året men återhämtade sig snabbt till 2019 års nivå. I Sverige dök hushållens förtroende för ekonomin under våren men återhämtade sig snabbt och svängde från negativ till positiv vid slutet av året. Båda ländernas förtroendeindikator steg i början av 2021 vilket gjorde att den nuvarande förtroendenivån i bägge länder är högre än det egna långtidsmedelvärdet.

Råoljepriset (Brent) sjönk under 2020 och var cirka 50 USD per fat i slutet av året.

Robin Lähde

+358 (0)18 25496
fornamn.efternamn[at]asub.ax