Konjunkturindikatorer 2021

  • Den årliga prisstegringen (inflationen) ökade kraftigt under 2021 och var i genomsnitt 1,7 procent på Åland. Högre priser inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen samt transport inverkade mest på uppgången.
  • Råoljepriset (Brent) steg under 2021 och var cirka 74 USD per fat i slutet av året.
  • Det relativa arbetslöshetstalet minskade under 2021 och årsmedeltalet var 6,8 procent. Ungdomsarbetslöshetsgradens årsmedeltal låg på 7,7 procent 2021. Lediga jobb i förhållande till arbetskraften (vakansgraden) ökade mellan 2020 och 2021.
  • Under de tre första kvartalen 2021 startades fler företag än under motsvarande period år 2020. Antalet konkurser ökade något under 2021 (hela året) från året innen men antalet anställda som berördes av konkurser var färre.
  • Medelvärdet på en euro uttryckt i kronor var 10,15 under 2021. Kursens utveckling under det gångna året har varit relativt stabil och har kretsat nära denna medelnivå. Vid utgången av året var en euro värd 10,27 kronor, vilket också var den högsta månadsnoteringen under 2021.
  • De åländska hushållens förtroendeindikator var tydligt positivare under hösten 2021 än våren 2021. Förtroendeindikatorn i både Sverige och Finlands steg under första halvan av 2021 men minskade under hösten. I slutet av året (december) hade de svenska hushållen fortfarande en positiv bild av den egna och landets ekonomi medan förtroendet bland de finska hushållen var negativt. Båda länders förtroendeindikator låg över det egna tioårsmedelvärdet under hela 2021.
  • Enligt preliminära uppgifter var den årliga tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet år 2021 cirka tolv procent. Tillväxten var starkast inom transportsektorn och hotell- och restaurangbranschen. Det bör dock betonas att jämförelseåret var svagt: båda branschernas omsättning minskade kraftigt under 2020.
  • Preliminärt ökade lönesumman i det privata näringslivet med en procent från nivån 2020.
  • Turismens omsättning ökade preliminärt med 21 procent från 2020. Årstillväxten i lönesumman var däremot negativ, cirka -2 procent.

Läs hela översikten på länken nedan. 

Robin Lähde

+358 (0)18 25496
fornamn.efternamn[at]asub.ax