Konjunkturindikatorer 2022

  • Inflationen fortsatte att öka kraftigt under 2022 och var i genomsnitt 6,6 procent på Åland. Högre priser inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen inverkade mest på uppgången under året.
  • 12 månaders Euriborräntan steg över nollstrecket under våren och tilltog under årets gång. Månadsgenomsnittet i december för Euribor 12 räntan var cirka tre procent.
  • Råoljepriset (Brent) steg kraftigt under årets första halva men sjönk under andra halvan. Priset var cirka 81 USD per fat i slutet av året.
  • De åländska hushållens förtroendeindikator var tydligt negativ både under våren och hösten 2022. Förtroendeindikatorn i både Sverige och Finland störtdök i samband med Rysslands anfallskrig och förtroendet sjönk så gott som under hela året. Båda länders förtroendeindikator låg långt under det egna tioårsmedelvärdet under merparten av året.
  • Det relativa arbetslöshetstalet sjönk under 2022 och årsmedeltalet var 4,5 procent. Ungdomsarbetslöshetsgradens årsmedeltal låg på 5,9 procent. Lediga jobb i förhållande till arbetskraften (vakansgraden) ökade mellan 2021 och 2022.
  • Under de tre första kvartalen 2022 startades färre företag än under motsvarande period år 2021. Antalet konkurser minskade något under 2022 (hela året) jämfört med året innan men antalet anställda som berördes av konkurser var något högre.
  • Medelvärdet på en euro uttryckt i kronor var 10,63 under 2022. Den svenska kronan försvagades under året både gentemot euron och dollarn i samband med att den ekonomiska osäkerheten ökade. Vid utgången av året var en euro värd 10,99 kronor, vilket också var den högsta månadsnoteringen sedan början av 2009. 
  • Enligt preliminära uppgifter var den årliga tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet år 2022 cirka 21 procent. Tillväxten var som starkast inom branscherna transport samt vatten och el.
  • Preliminärt ökade lönesumman i det privata näringslivet med 13 procent från nivån 2021.
  • Turismens omsättning ökade preliminärt med 43 procent från 2021. Lönesumman inom turismsektorn växte i sin tur med en fjärdedel från 2021 enligt preliminära uppgifter.

Läs hela översikten på länken nedan. 

Robin Lähde

+358 (0)18 25496
fornamn.efternamn[at]asub.ax