Konjunkturindikatorer 2023

  • Inflationen (KPI) toppade i februari 2023 på rekordhöga 11,3 procent. Under resten av året minskade inflationen i huvudsak och i slutet av året (december) var inflationen 4,7 procent. De åländska konsumentpriserna steg i genomsnitt med 7,9 procent under år 2023. En betydande del av inflationen under fjolåret härrör från ökade räntekostnader.
  • 12 månaders Euriborräntan steg under första halvan 2023, varefter den stabiliserades på en nivå strax över fyra procent. I december föll Euribor 12-räntan under fyra procent och månadsgenomsnittet för årets sista månad blev cirka 3,68 procent.
  • Fluktuationerna i råoljepriset (Brent) var mildare 2023 än året innan. Priset var cirka 78 USD per fat i slutet av året (december). Helårsmedeltalet för 2023 stannade på 82 USD/fat. 
  • Medelvärdet på en euro uttryckt i kronor var 11,47 under 2023, vilket är den högsta årsnoteringen för EUR/SEK sedan euron infördes. Vid utgången av året var en euro värd 11,20 kronor. 
  • De åländska hushållens förtroendeindikator var tydligt negativ både under våren och hösten 2023. De svenska hushållens förtroendeindikator steg under året medan förtroendeindikatorn för de finska hushållen avslutade året på ungefär samma nivå som vid årets början. Båda ländernas förtroendeindikator låg långt under det egna tioårsmedelvärdet.
  • Det relativa arbetslöshetstalet var under år 2023 i genomsnitt 4,2 procent. Ungdomsarbetslöshetsgradens årsmedeltal låg på 7,5 procent. Årsgenomsnittet för lediga jobb i förhållande till arbetskraften (vakansgraden) var på ungefär samma nivå som 2022.
  • Under de tre första kvartalen 2023 grundades 177 nya företag, vilket var i nivå med motsvarande period 2022. Antalet anhängiggjorda konkurser ökade märkbart 2023 (hela året): 20 företag söktes i konkurs under året, vilket är det högsta antalet under 2000-talet.
  • Enligt preliminära uppgifter var den årliga tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet under de tre första kvartalen 2023 cirka åtta procent från motsvarande period 2022. Tillväxten i det privata näringslivets lönesumma var under motsvarande period cirka sex procent.
  • Turismens omsättning och lönesumma ökade båda preliminärt med cirka fem procent under 2023 första tre kvartal från motsvarande period 2022.

Läs hela översikten på länken nedan.

Robin Lähde

+358 (0)18 25496
fornamn.efternamn[at]asub.ax