Konjunkturläget hösten 2002

Ålands statistik- och utredningsbyrå utarbetar två gånger om året en konjunkturrapport gällande den åländska ekonomin. Syftet med översikten är dels att förse landskapsstyrelsen med aktuell information om samhällsekonomin i samband med budgetberedningen, dels att sprida information till allmänheten om aktiviteten i den åländska ekonomin.

Den åländska ekonomin har fortsatt att växa stadigt de senaste åren. ÅSUBs preliminära beräkningar av Ålands BNP visar en tillväxt på hela 6 procent för år 2000 och 3,4 procent för år 2001. I år beräknas dock tillväxten i totalproduktionen stanna på 2,8 procent för att sjunka till drygt 1 procent nästa år. Den internationella konjunkturavmattningen har således haft endast en begränsad effekt på den åländska ekonomin som präglas av tjänstenäringarna. Den offentliga sektorns andel av ekonomin har emellertid vuxit under de senare åren. Också i årets bedömning har utvecklingen inom färjesjöfarten utgjort den stora osäkerhetsfaktorn gällande den åländska ekonomins framtid. Förutsättningarna för passagerarsjöfart under finsk och åländsk flagg kringskärs av kostnadsläget i de närmaste konkurrentländerna.

Läget på arbetsmarknaden måste betraktas som mycket gott. Den totala arbetslöshetsgraden i september i år var 1,9 procent och den öppna arbetslöshetsgraden endast 1,6 procent. För de senaste 12 månaderna har den totala arbetslöshetsgraden i genomsnitt varit 2,1 procent och den öppna arbetslösheten 1,8 procent. Sysselsättningssituationen på Åland verkar enligt den senaste månadsstatistiken dock nu befinna sig i ett brytningsskede. Antalet arbetslösa ökar och de lediga platserna har blivit färre jämfört med samma tidpunkt ifjol. Utvecklingen på arbetsmarknaden de närmaste månaderna kommer att ge svar på om de sviktande siffrorna endast är av tillfällig karaktär eller inledningen på en ny trend. Det ljusa arbetsmarknadsläget har skapat förutsättningar för ökad inflyttning till Åland. Den tilltagande inflyttningen har varit möjlig genom att antalet färdigställda bostäder ökat under de senaste åren.

Enligt ÅSUBs konjunkturbarometer, som sammanställts på basen av läget i augusti-september i år har företagens framtidsutsikter vad gäller den egna branschen blivit negativa, medan utsikterna för det egna företagets verksamhet fortsättningsvis är svagt positiva. Förväntningarna på omsättningsutvecklingen är negativa och bruttomarginalerna väntas krympa. Företagen ser inte heller lika positivt på lönsamhetsutvecklingen som i våras. De planerar att nyanställa personal under året, men några större investeringar planeras inte under de tolv närmaste månaderna.

Bilden av den åländska ekonomin är tillsvidare relativt ljus, men flera indikatorer pekar nu på att tillväxten avstannar. Detta samtidigt som de problem passagerarsjöfarten upplever och de förändringar i förutsättningarna som problemen innebär får stora återverkningar inom den åländska ekonomin som helhet.

Närmare upplysningar om rapporten ger Katarina Fellman (tel 25493).

Hela rapporten kan du läsa här.