Konjunkturläget våren 2003

Ålands statistik- och utredningsbyrå utarbetar två gånger om året en konjunkturrapport gällande den åländska ekonomin. Syftet med översikten är dels att förse landskapsstyrelsen med aktuell information om samhällsekonomin i samband med budgetberedningen, dels att sprida information till allmänheten om aktiviteten i den åländska ekonomin.

Osäkerheten är stor när det gäller utvecklingen inom världsekonomin den närmaste framtiden. De ekonomiska utsikterna präglas av ovissheten kring den fortsatta geopolitiska utvecklingen i världen. Även utvecklingen av den åländska ekonomin är i år särskilt svårbedömd. Dels färgar osäkerheten i omvärlden av sig på de åländska företagen, exempelvis utvecklingen av oljepriserna har stor betydelse för verksamhetsförutsättningarna på grund av det stora transportberoendet. Dels står sjötransportsektorn i sig fortsättningsvis inför stora utmaningar.

Den åländska ekonomin växte stadigt under senare delen av 1990-talet. ÅSUBs preliminära beräkningar av Ålands BNP visar dock att tillväxten avtagit under de två senaste åren. De tidigare preliminära beräkningarna har justerats ner och visar nu på en tillväxt under 3 procent för år 2000 och 2,2 procent för år 2001. Den första kalkylen för fjolåret tyder på en nolltillväxt i ekonomin. För i år visar prognosen på en tillväxt om 1,2 procent i totalproduktionen. Framför allt är det förädlingsvärdet inom transportbranschen som har sjunkit. Den offentliga sektorns andel av ekonomin har däremot vuxit. I beräkningarna av BNP för i år har vi antagit att det aviserade flaggbytet för ett större passagerarfartyg verkställs under hösten. På lite längre sikt kommer de utmaningar som sjötransportsektorn står inför att få än mer betydande återverkningar på den åländska samhällsekonomin.

Enligt den allmänna konjunkturbild som avspeglas i vårens konjunkturbarometer har de åländska företagens framtidsutsikter vad gäller den egna branschens förutsättningar ytterligare försämrats sedan höstens barometer. Företagen förväntar sig att såväl omsättningstillväxten som lönsamheten kommer att utvecklas negativt. Trots det finns det fortfarande behov av nyanställningar.

Arbetslösheten har fortsatt att sjunka på årsnivå trots den redan tidigare låga nivån. Den totala arbetslöshetsgraden stannade på 2,1 procent och den öppna arbetslösheten på 1,8 procent år 2002. I februari månad i år var den totala arbetslöshetsgraden 2,4 procent, vilket är precis samma nivå som i fjol. Den övergripande bilden av arbetsmarkanden är således att sysselsättningsläget på Åland är mycket gott. För ungdomsarbetslösheten ser situationen dock inte fullt så ljus ut, arbetslöshetsgraden bland personer under 25 år steg från 2,8 procent år 2001 till 3,0 procent år 2002. I februari innevarande år var ungdomsarbetslösheten uppe i 5,7 procent mot 3,9 procent ifjol. Det goda sysselsättningsläget har bidragit till att nettoinflyttningen ökat markant de senaste två åren, ifjol uppgick nettoinflyttningen till hela 221 personer.

Närmare upplysningar om rapporten ger Katarina Fellman (tel 25493).

Hela rapporten kan du läsahär.