Konjunkturläget våren 2004

ÅSUB utarbetar varje vår en konjunkturrapport rörande läget inom den åländska ekonomin. Syftet med denna är att förse landskapsstyrelsen med aktuell information om samhällsekonomin inför starten av den process som senare i år leder fram till förlaget till budget för 2005.

Den åländska ekonomin står nu inför ett avgörande: hur kommer näringslivet att klara av de utmaningar som förändringarna i alkoholbeskattningen och den stundande EU-utvidgningen medför? Alla effekter av dessa i grunden förändrade förutsättningar för betydande delar av den åländska ekonomin kommer dock inte att märkas så mycket av redan i år. Riktigt kännbara torde de bli först om ett par år. Det mesta pekar dock i dag på att sjöfartens betydelse för Ålands BNP kommer att minska framöver.

Den starka uppgången år 2003 efter två år med negativ BNP-utveckling kommer att sakta ner betydligt i år. Enligt ÅSUBs prognos kommer tillväxten sålunda att halveras - från fyra- till tvåprocentsnivån. Försämringarna för sjöfarten kommer att bli mer kännbara först efter 2004, men arbetslösheten kommer ändå att fortsätta sin svagt uppåtgående trend. Enligt ÅSUBs beräkningar kommer den på årsbasis att hamna på 2,5 procentnivån under 2004.

Det finns nu indikationer i ekonomiska data som pekar i riktning mot att Ålands branschstruktur är på väg att ändras så att sjöfartens betydelse minskar medan andra branscher växer i betydelse. För tillfället verkar de främsta kandidaterna för en genom sysselsättnings- och förädlingsvärdeökning framtida förstärkt position finnas inom livsmedelsindustrin, försäkrings- och finansbranschen samt inom IKT-sektorn.

Den framväxande omstruktureringen inom näringslivet kommer sannolikt att kräva ökade framtida satsningar från samhällets sida i syfte att underlätta rörligheten och dynamiken på den åländska arbetsmarknaden. Det handlar här främst om insatser som främjar nybostadsproduktion, personalutbildning och utbildning i allmänhet, samt olika åtgärder som underlättar både permanent och temporär in- och återflyttning.

Hela rapporten kan du läsa här.