Konjunkturläget våren 2005

Det internationella konjunkturläget präglas fortfarande av det senaste årets starka uppgång. Under 2004 uppgick den globala tillväxten till omkring 5 procent. Den överlag goda internationella konjunkturbilden håller i sig detta år ut, men vi kan vänta oss en uppbromsning av den globala tillväxttakten.

Den åländska konjunkturbilden kan tyvärr inte målas i riktigt samma ljusa färger som omvärldens. Passagerarsjöfarten möter en allt hårdare konkurrens och uppvisar krympande lönsamhetsmarginaler. Omprövningen av den svenska alkoholskatten kommer med stor sannolikhet att resultera i en drastisk sänkning av alkoholpriserna inom en nära framtid, vilket ytterligare kommer att krympa lönsamhetsmarginalerna inom färjnäringen. Dessutom kommer konkurrensen från de estniska rederierna att märkas alltmer under det närmaste året.

Ålands BNP-tillväxt förväntas under 2005 bli fortsättningsvis svag i förhållande till omvärlden. Den relativt goda utvecklingen av lönsamheten och produktiviteten hos industrisektorn, hos fraktsjöfarten och delar av tjänstesektorn förmår inte uppväga kräftgången hos passagerarsjöfarten. Den åländska ekonomin saknar just nu en tillväxtmotor. Åland ser ut att få en tillväxt på inte mer än drygt 1 procent för 2005.

Den offentliga sektorn ser ut att växa betydligt snabbare än den privata sektorn under innevarande år. Vi uppskattar att den offentliga sektorn kommer att växa med närmare 5 procent under 2005, medan det privata näringslivets tillväxt kommer att ligga under 1 procent.

Inflationen på Åland befinner sig på en historiskt låg nivå. Konsumentprisindex har under perioden februari 2004 till februari 2005 sjunkit med 0,3 procentenheter. Priserna på alkohol, tobak och kommunikationer har pressat ner inflationen, medan kostnaderna för bostäder, vatten och el stigit något under perioden. Ökande kostnader för bostäder, bränslen och livsmedel kan komma att driva upp inflationen någon tiondel under de närmaste månaderna.

I dagsläget ser de låga räntenivåerna ut att stå sig under den närmaste tiden. Visserligen visade räntorna en svag uppåtgående trend under 2004 och under början av detta år, fram till mitten av april, men förändringarna är marginella.

Fjolårets nettoinflyttning till Åland uppgick till 157 personer. För innevarande år räknar vi med en nedgång i nettoinflyttningen med ca 20-30 procent. Antalet lediga platser i förhållande till antalet arbetslösa håller på att minska, vilket torde leda till ett minskat behov för inflyttning.

Ser vi på den privata sektorn som helhet, så dominerar de pessimistiska förväntningarna. Allmänt förväntas en försämrad konjunkturutveckling i förhållande till fjolåret, men det finns stora variationer mellan de olika sektorerna. Konjunkturutvecklingen inom primärnäringarna blir svag, förväntningarna inom branschen är övervägande negativa. Livsmedelsindustrin, däremot, rapporterar positiva förväntningar angående omsättning och lönsamhet. För den övriga industrin är konjunkturutsikterna relativt goda inte minst p.g.a. den fortsättningsvis relativt höga tillväxten inom världsekonomin och exporten.

För byggverksamheten fortsätter nedgången. Den gradvisa minskningen av de offentliga investeringarna dämpar konjunkturen. Också för handeln förväntas en svag konjunkturutveckling, med minskade investeringar och en minskning av personalen. Även för hotell- och restaurangbranschen förväntas en fortsatt stagnation, med en minskning av antalet anställda. Den långsiktiga nedgången i antalet övernattningar på Åland ser ut att fortsätta.

Inom branschen transport och kommunikation väntas en svag/vikande konjunktur för passagerarrederierna, även om det ser bättre ut för fraktrederierna. Det finns en allmän pessimism angående lönsamhet och omsättning hos passagerarrederierna. Däremot ter sig utsikterna för fraktsjöfarten ljusare: man gynnas av den goda tillväxten inom världsekonomin och den internationella varuhandeln.

Inom bank- och försäkringsbranschen kan man vänta sig en relativt god lönsamhet, och en del nyrekryteringar ställs också i sikte. För många företag inom den övriga tjänstesektorn ser konjunkturutsikterna relativt goda ut, även om det verkar bli en avmattning i tillväxten inom IT-sektorn.

Hela rapporten kan du läsa här.