Konjunkturläget våren 2006

Konjunkturutsikterna för den åländska ekonomin under 2006 får tecknas i ömsom mörkare, ömsom ljusare färger. Utvecklingen för den åländska passagerarsjöfarten är osäker. Men vi har också företag och branscher på Åland vilka vi bedömer har goda tillväxtmöjligheter, och vilka i högre grad än hittills skulle kunna komplettera sjöfarten. En ökande investeringsvilja och växande ambitioner att satsa på produktutveckling hos det åländska näringslivet är positiva tecken.

Landskapet ser ut att få en stabil tillväxt av inkomsterna genom avräkningsbeloppet om cirka 2-3 procent under de närmaste åren. Kommunerna brottas med en svag inkomstutveckling främst på grund av sviktande skatteinkomster från företagen.

ÅSUB beräknar att BNP-tillväxten i den åländska ekonomin i år blir kring 2,0 procent. En negativ volymtillväxt av den offentliga sektorns bidrag till BNP drar ner den totala tillväxten. För 2007 räknar vi med en betydligt starkare tillväxt på 3,5 procent.

Inflationstakten på Åland förväntas bli kring 1,7 procent under innevarande år. Vi kan också förvänta oss en fortsatt uppgång av marknadsräntorna under 2006. Höjda räntor, dyrare bolån och minskade dividendinkomster begränsar konsumtionsutrymmet för de åländska hushållen under det kommande året.

Arbetslösheten har stigit något under de senaste två åren, och låg under fjolåret på 2,3 procent. Av vår konjunkturenkät att döma kommer benägenheten hos de åländska företagen att nyanställa att vara liten under året. ÅSUB bedömer att arbetslöshetsnivån i år kommer att vara i stort sett på samma nivå som under 2005.

Den tvååriga övergångsperioden för arbetskraftens rörlighet mellan de nya medlemsländerna i EU och Finland slutar i början av maj, något som skulle kunna öka inflyttningen till Åland. Detta motverkas förmodligen av en något försvagad ekonomisk tillväxt under året och en svag utveckling på arbetsmarknaden. Vi räknar med ett flyttningsnetto på cirka 180-220 personer.

Sammantaget ser vi en viss optimism hos det åländska näringslivet inför 2006. Man tror allmänt på en expansion i förhållande till verksamheten ifjol. Man tror också att omsättningen kommer att öka, och ännu starkare är tron på en förbättrad lönsamhet i förhållande till fjolåret.

Utsikterna för de åländska primärnäringarna som helhet präglas av pressade priser till följd av internationell konkurrens och osäkra institutionella förhållanden (stödsystemen och framtida miljöreglering).

Lönsamhetsutvecklingen inom såväl livsmedelsindustrin som den övriga industrin ser ut att kunna bli relativt god under året. Det finns också inom dessa branscher hopp om att man kommer att kunna öka takten i nyanställningarna under de närmaste åren.

Inom byggbranschen förväntar vi att såväl omsättning som lönsamhet skall komma att bli sämre under innevarande år jämfört med fjolåret. Branschen kan inte räkna med någon extra draghjälp från den offentliga sektorn, när det gäller att förstärka den svaga byggkonjunkturen.

Handeln som helhet visar en avtagande tillväxttakt även om detaljhandeln dels med kläder och skor, dels med möbler, hushållsartiklar och järnhandel visar en stabil positiv tillväxttrend. Tillväxten av antalet anställda inom branschen förväntas dock stagnera.

Vi bedömer att vi kommer att se en fortsatt stagnation för hotell- och restaurangbranschen under 2006. Det mesta tyder på att omsättningens tillväxt i branschen blir svag.

Den åländska passagerarsjöfarten har att räkna med en svag tillväxt i passagerarvolymen under innevarande år. Under 2006 kommer vi att ha en fortsatt situation av överkapacitet och mycket skarp konkurrens inom branschen. Därtill kommer att bunkerkostnaderna kommer att vara fortsatt mycket höga. Sjöfarten är nu inne i en strategiskt avgörande period av omstrukturering, med investeringar och avyttringar av tonnage. Utsikterna för lastsjöfarten bedömer ÅSUB som fortsättningsvis tillfredsställande, om än inte lysande. Också här har vi nyligen sett nyinvesteringar och förnyelse av tonnaget. Men vi bedömer att potentialen inte är nådd när det gäller att utnyttja tillväxten i den globala varuhandeln. Till det positiva hör att man inom branschen kan se fram emot en period av arbetsfred under de närmaste åren.

Den goda konjunkturen som bank- och försäkringssektorn upplevt under de senaste åren ser ut att kunna fortsätta under 2006, även om volymtillväxten förväntas minska överlag. Den åländska försäkringsverksamhetens lönsamhet pressas av konkurrensen från inbrytande danska och finländska bolag.

Inom branschen övriga tjänster (icke-finansiella företagstjänster och personliga tjänster) är man överlag mycket optimistisk beträffande utvecklingen under det kommande året. Man förväntar sig att omsättningen kommer att öka och att lönsamheten kommer att förbättrats jämfört med fjolåret, och att antalet nyanställningar kommer att vara många under 2006. På tre års sikt kommer antalet anställda att ha ökat med en tredjedel enligt ÅSUB:s konjunkturenkät. Inom den åländska IT-branschen är förväntningarna inför detta år synnerligen positiva. Man förväntar att 2006 överlag skall bli bättre än fjolåret för branschen som helhet, för omsättningen och för lönsamheten.

Enligt ÅSUB accentuerar den utdragna krisen inom passagerarsjöfarten nödvändigheten av att ta till vara tillväxtpotentialen i de avancerade och kunskapsintensiva delarna av den landbaserade tjänstesektorn (bank-, försäkring-, IT-, osv.). Det finns en stark dynamik och utvecklingspotential inom den avancerade tjänstesektorn. ÅSUB bedömer det som avgörande i sammanhanget i vilken utsträckning dessa branscher förmår söka marknader utanför Åland och bli internationellt konkurrenskraftiga.

Slutligen tror ÅSUB att den åländska ekonomin nu befinner sig i början av en långsiktig strukturomvandlig. Under 2006 har vi att se fram mot en relativt svag tillväxt, men det åländska näringslivet är framåtblickande och försiktigt optimistiskt om utvecklingen under året, och ser ljusare på framtiden på några års sikt.

Hela rapporten kan du läsa här.