Konjunkturläget våren 2008

Den åländska BNP-tillväxten år 2007 hamnar på 5,5 procent enligt våra beräkningar, för att sedan falla tillbaka till -0,7 procent i år, och sedan återigen stiga till 3,0 procent år 2009. Fjolårets höga tillväxt beror på att de åländska börsbolagen och tjänstesektorn gått bra, men och på att föregående års tillväxt var så pass låg. Den åländska ekonomins litenhet, och därmed känslighet för enskilda bolags agerande, gör att tillväxtnivåerna kan skilja sig radikalt från år till år, utan att de fördenskull direkt avspeglar förändringar i nivån på ekonomisk aktivitet på Åland. Tillväxtens medeltal under några år ger en mer rättvis bild av hur den åländska ekonomin utvecklas. I medeltal var tillväxten 2,6 procent 2005-2007 (enligt uppdaterade siffror 14.04.2008).

Inflationen på Åland förväntas stiga till 3,2 procent under 2008 och 2,1 år 2009, men vi räknar med att inflationstrycket lättar och att räntorna sjunker något från och med sommaren. Konsumtionen blir något avstannande 2008, men hålls uppe av stigande löner och sänkt bilskatt. Hushållen gynnas också av att arbetslösheten ser ut att bli fortsatt låg; cirka 2,1 procent på årsbasis.

Arbetsmarknaden lider av att utbudets kompetens och efterfrågans kvalifikationskrav inte matchar. Antalet sysselsatta i det privata näringslivet på Åland stiger enligt vår prognos med cirka 125 personer under 2008. Nyrekryteringarnas antal förväntas bli cirka 325, och därmed skulle pensionsavgångarna från det privata näringslivet bli cirka 190.   

Utflaggningar av fartyg fortsätter att krympa det åländska skatteunderlaget, men landskapets och kommunernas ekonomiska utveckling ser ändå ljus ut för de närmaste åren. Avräkningsbeloppet beräknas stiga från 194,4 miljoner euro 2007 till 204,3 miljoner euro 2008.

Tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet har under de senaste åren påverkats negativt av utflaggningen av passagerarfartyg och av ett helt fraktrederi. Ändå får vi konstatera att stämningsläget bland företagen är förvånansvärt gott inför den närmaste 12-månadersperioden.

Inom tillverkningsindustrin är stämningen optimistisk och man förväntar sig en förbättring jämfört med fjolåret. Man kommer också att nyanställa folk, enligt vår prognos. Byggsektorn är sedan ett par år tillbaka inne i en mycket stark högkonjunktur, som nu ser ut att ha kulminerat, men stämningsläget är fortfarande relativt gott avseende lönsamhet, personal och investeringar.

Handeln visade en rätt svag omsättningstillväxt under 2007. Enligt vår barometer borde 2008 bli något bättre än fjolåret, och vår prognos säger också att man behöver nyrekrytera ett knappt 40-tal personer, främst butikskassörer och försäljare under året.

Hotell- och restaurang hade en låg omsättningstillväxt 2007. Förväntningarna när det gäller det kommande året är inte heller de särskilt positiva, man tror i princip att utfallet blir ungefär som i fjol. Dock ser det ut som om man kommer att investera mer i år.

För branschen transport och kommunikation, som domineras av sjöfarten var 2007 ett gott år. För både passagerar- och fraktsjöfarten förbättrades situationen och tillväxtutsikterna är nu relativt goda. En övervägande del av branschföretagen förväntar sig att 2008 kommer att bli ett bättre år än 2007. Man förväntar sig en ökad omsättning och en något förbättrad lönsamhet. Antalet sysselsatta inom branschen förväntas öka med ett drygt 10-tal under året.

De åländska bank- och försäkringsbolagen har expanderat betydligt snabbare än näringslivet i stort under de senaste åren. Den internationella finansiella turbulensen påverkar den åländska finanssektorn genom att det skapar osäkerhet på marknaden. Konkurrensen skärps på försäkringsmarknaderna, vilket lett till lägre avkastning för företagen. Efterfrågan på krediter minskar något hos bankerna. Finansbranschen förväntar sig försämrad lönsamhet i år jämfört med fjolåret.

Branschen ’övriga tjänster’ (tjänsteföretag riktade till personer och företag) är den ojämförligt mest expansiva inom det åländska näringslivet. Omsättningens volym har fördubblats under 2000-talet och tillväxten har fortsatt att ligga kring 15-20 procent under de senaste åren. Här ser man påfallande ljust på det rådande konjunkturläget, men i och med konjunkturavmattningen får vi ändå räkna med en något avtagande tillväxttakt och sjunkande lönsamhet.

IT-företagen hör till den del av det åländska näringslivet som ser allra mest optimistiskt på det rådande konjunkturläget och sina egna verksamhetsförutsättningar inför de kommande 10-12 månaderna. Inom branschen finns en övervikt för dem som tror på bättre lönsamhet, samt ett växande personalbehov och nya investeringar under året. Problemet verkar vara kompetensförsörjningen, och att den starka omsättningstillväxten inte är lika stark som tillväxten av lönesumman.

De största enskilda yrkeskategorierna som kommer att efterfrågas inom det privata näringslivet under 2008 blir enligt ÅSUBs prognos IT-folk; dataprogrammerare, systemutvecklare, datatekniker, men också försäljare, butikskassörer, byggnadshantverkare, sjökaptener, styrmän, maskinbefäl, däcksmanskap och maskinpersonal samt fordonsförare och chaufförer. En hel del personal kommer också att behövas till fastighetsskötsel, städning och tvätteriarbete. 

För att läsa hela rapporten klicka här.