Konjunkturläget våren 2009

ÅLANDS BNP KRYMPER I ÅR OCH NÄSTA ÅR

Prognosen i korthet
·   Ålands BNP krymper tre år i följd;  -1,8 procent 2008, och -4,4 procent i år samt -2,6 procent år 2010. Utan utflaggningar av fartyg från Åland hade BNP-tillväxten varit svagt positiv 2008 och förväntat svagt positiv 2009 och 2010. 
· Inflationen beräknas sjunka och hamna på cirka 0,4 procent i årsgenomsnitt 2009, för att därefter stiga till 1,0 procent 2010.
- Antalet lediga platser sjunker snabbt. Arbetslösheten stiger till 3,0 procent i år och 3,8 procent 2010.
· Hushållen ökar sin sparkvot och gynnas om livsmedelpriserna sänks i höst. Man gynnas också av det låga ränteläget. Å andra sidan missgynnas man av sänkta priser på sina tillgångar, sämre aktieutdelning, högre alkoholpriser och bankernas åtstramning av konsumtionskrediter.
· Färj- och passagerarsjöfartens marginaler pressas av överkapacitet, hård konkurrens, och av en svag svensk krona. Relativt låga bunkerkostnader och höjda landpriser på alkohol bidrar till att motverka pressen.
· Fraktsjöfarten kommer att ha det synnerligen kärvt under den närmaste 12-månadersperioden, och så länge de internationella exportmarknaderna inte återhämtar sig. Överinvesteringar i tonnage och en kollaps i efterfrågan på frakter är huvudorsakerna.
· Avräkningsbeloppet från den finländska statbudgeten till landskapsregeringen för i år är cirka 176 miljoner euro. 2008 uppgick den till cirka 204,6 miljoner euro.
· Som ett resultat av utflaggningarna kommer förvärvsinkomstskatterna att uppvisa en avtagande tillväxt. Sjunkande kapitalinkomstskatter bidrar till en svag utveckling skattegottgörelsen.
· Kommunernas ekonomi försämras när samfundsskatterna i år kommer att stanna på en lägre nivå än för 2008. I fjol minskade de redovisade samfundsskatterna med cirka fem procent.
· Näringslivet förväntar sig överlag en svag omsättningsutveckling under den kommande 12-månadersperioden, men är försiktigt optimistiska inför 2010.
· Inom tillverkningsindustrin väntar man sig att konjunkturen om ett år kan vara något sämre än den är idag. Livsmedelsindustrin är något mer positiv än övrig industri.
· Handelns och i synnerhet byggbranschens förväntningar inför den närmaste 12-månadersperioden är synnerligen dystra. En lågkonjunktur står för dörren i byggbranschen.
· Hotell- och restaurangbranschen förväntar sig en sämre omsättnings- och lönsamhetsutveckling under den kommande 12-månadersperioden i förhållande till 2008.
· Den ekonomiska krisen har redan åsamkat avbräck i de åländska bankernas placeringsverksamhet. Låneverksamhetens volym kommer att minska avsevärt. Försäkringsbranschen drabbas av en vikande efterfrågan och stigande återförsäkringskostnader. Finanssektorn kommer under 2009 överlag att få uppleva en tillbakagång med svaga resultat.
· Omsättningen för tjänsteföretagen riktade till personer och företag mattades av kraftigt redan under 2008. Branschen räknar med en försämrad omsättningsutveckling under 2009 jämfört med 2008. Inom IT-sektorn råder dock en relativ optimism.
· Hur djup krisen blir på Åland bestäms också av den offentliga ekonomiska politiken. Om den offentliga efterfrågan hålls uppe kan man i viss mån begränsa den förväntade nergången.

Hela rapporten kan du läsa här.