Konjunkturläget våren 2010

HISTORISK NERGÅNG FÖR ÅLANDS BNP, MEN NÄRINGSLIVET FÖRSIKTIGT POSITIVT OM DET KOMMANDE ÅRET

Enligt våra preliminära beräkningar inträffade ett historiskt ras i Ålands BNP-tillväxt år 2008 med -12,4 procent, vilket bara kan jämföras med nergången under krisåren 1992-93. Orsaken var utflaggningarna, men framför allt en nergång i företagens och hushållens kapitalintäkter, och en minskad efterfrågan till följd av den ekonomiska krisen.  Nergången fortsatte enligt vår prognos med -4,0 procent 2009, och tillväxten stannar på 0,0 procent i år. År 2011 räknar vi med att den ekonomiska tillväxten blir  positiv; 1,3 procent.   

  Figurens centrala information kommenteras i texten.

 

  Inflationen hamnar på cirka 1,6 procent i årsgenomsnitt 2010, för att därefter stiga till 2,1 procent 2011.

Räntorna förväntas börja stiga successivt, så att 3-månaders euriborräntan i år hamnar på ett årsgenomsnitt på 0,9 procent, för att 2011 stiga till 1,7 procent och 2012 till 2,1 procent.       

Antal arbetsplatser inom den privata sektorn på Åland minskar med 0,6 procent. Arbetslösheten stiger till 3,4 procent i år och sjunker tillbaka till 3,1 procent 2011.

 

• Momshöjningen vid halvårsskiftet begränsar tillväxten i hushållens köpkraft. Privatkonsumtionen börjar återhämta sig under tredje kvartalet i år. 

• Färj- och passagerarrederierna pressas av överkapacitet, hård konkurrens, och stigande bunkerkostnader. En stärkt svensk krona gynnar intjäningen. Större delen av den åländska fraktsjöfarten har tecknat kontrakt med svensk och finländsk pappersindustri och har verksamheten tryggad under året. Transportsektorn som helhet är försiktigt optimistisk inför den kommande 12-månadersperioden.

 

Avräkningsbeloppet från den finländska statsbudgeten till Ålands landskapsregering för år 2008 har skrivits ner till 199,3 miljoner euro. Beloppet för 2009 blir ca 170 miljoner euro, och för år 2010 beräknas beloppet sjunka ytterligare till cirka 167 miljoner euro. 

Skattegottgörelsen för 2008, som tas upp i 2010 års budget, minskade till 3,16 miljoner euro.

Kommunernas skatteintäkter och landskapsandelar beräknas sammantagna minska något år 2010.               

 

• Efter en djup nergång i omsättningen 2009, förväntar sig en övervägande del av näringslivet förbättrade konjunkturutsikter under året. Man är försiktigt positiv vad gäller omsättningens och lönsamhetens utveckling.   

 

Primärnäringarna hade en svag omsättningsutveckling 2009. Branschen förväntar sig överlag en stagnerande 12-månadersperiod framöver.

• Efter en sjunkande omsättning 2009, förväntar man sig inom livsmedelsindustrin att konjunkturen om ett år kommer att vara som den är idag, medan den övriga tillverkningsindustrin är betydligt mer optimistisk. 

 

Byggbranschens förväntningar inför den närmaste 12-månadersperioden är mindre dystra än för ett år sedan, men ändå påfallande återhållsamma. De större företagen har dock lyckats hålla ångan uppe, trots kristiderna.  

Handeln hade en exceptionellt svag utveckling förra året, men branschens förväntningar inför 2010 visar på en övervikt åt det positiva hållet.

 

Hotell- och restaurangbranschen förväntar sig en bättre omsättningsutveckling under 2010 i förhållande till 2009, men man är mer pessimistisk om lönsamheten och personalutvecklingen.

Bankernas placeringsverksamhet börjar återhämta sig i år, likaså lånemarknaderna. Återhållsamma förväntningar inför året inom finansbranschen som helhet beror bland annat på ett fortsatt lågt räntenetto, osäkerheten på interbankmarknaderna, intern strukturomvandling, och för försäkringsbolagen fortsatt höga återförsäkringskostnader och dessutom en allmän internationell osäkerhet när det gäller värderingar av tillgångar och risker. 

Tjänsteföretagen riktade till företag räknar med något förbättrad omsättnings- och lönsamhetsutveckling i år.

Tjänsteföretagen som har personer och hushåll som kunder har klarat krisen bäst av alla branscher. Man hade en stark omsättningstillväxt och branschen tror, något motsägelsefullt, på sämre omsättning men bättre lönsamhet för 2010. 

   Hela rapporten kan läsas här.  

 

      Publicerad 22.04.2010                    

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax