Konjunkturläget våren 2019

Omvärldens tillväxttakt avtar - Åland missade tillväxtspurten

Enligt ÅSUBs konjukturananalys är det privata åländska näringslivets syn på den kommande 12-månadersperioden övervägande positiv, och företagen är något mer positiva nu jämfört med fjolåret i sin bedömning av utvecklingen under det kommande året. Totalindex för näringslivets förväntningar ligger över långtidsgenomsnittet. Nästan alla indikatorer som speglar förväntningarna ger positivt utslag. Särskilt starka är förväntningarna om att kunna förbättra lönsamheten, öka företagens verksamhet och om att öka investeringarna.

Trots det relativt positiva stämningsläget fortsätter BNP att växa ytterst långsamt. BNP-tillväxten i den åländska ekonomin avrundas till 0,0 procent 2016 och blygsamma 0,6 procent 2017. Ifjol sjönk BNP med en halv procent enligt våra preliminära kalkyler. För innevarande år får vi en beräknad ökning på 0,4 procent och för 2020 en tillväxt på en procent. Vi förväntar oss att den offentliga sektorns volym ökar något 2019–2020 i nivå med fjolåret. För tillfället växer den offentliga sektorns förädlingsvärde i snabbare takt än det privata näringslivets.

Ålands BNP-tillväxt 2015-2020

 • Inflationen (KPI) beräknas hamna på 1,0 procent i årsgenomsnitt för 2019 för att sedan stiga till 1,3 procent 2020.
 • Arbetslösheten väntas hållas på fjolårets nivå på 3,5 procent i år, för att nästa år (2020) stiga marginellt till 3,6 procent.
 • Svenska kronan förväntas under innevarande år förstärkas i förhållande till euron, till i genomsnitt ca 10 SEK för en euro på årsbasis. Den långsiktiga förstärkning vi redan tidigare trott på torde bli verklighet under det här året.
 • Summan av avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen till landskapet beräknas i år (2019) bli 252 MEUR och summan som betalas ut 2020 beräknas bli ca 254 MEUR.
 • Kommunernas nettokostnader beräknas bli 142,3 MEUR, vilket innebär en ökning med 4,9 miljoner euro eller 3,6 procent jämfört med 2018 års budgeter.
 • Den del av primärnäringarna som bedrivs i bolagsform har, efter en lång tillväxtperiod med hög tillväxt, upplevt en kraftig nedgång i omsättningstillväxt under fjolårets andra halva och tror på något försämrad konjunktur detta år.
 • Hanteringen av stormskadat virke kommer att leda till en rekordstor avverkning i år, kanske mer än dubbelt högre än det normala dryga 200 000 kubik.
 • Inom livsmedelsindustrin är utsikterna relativt neutrala.
 • Den vanligtvis starka optimismen inom den övriga tillverkningsindustrin har dämpats ytterligare från fjolåret och man är enligt vår barometer svagt pessimistisk i synen på det kommande året.
 • Branschföretagen inom bygg förväntar sig sammantaget att man ska kunna expandera det egna företaget och förbättra lönsamheten under den kommande 12-månadersperioden. Personalstyrkan inom byggföretagen kommer inte att öka enligt barometersvaren.
 • Handeln rymmer undersektorer som handel med drivmedel och postorderverksamhet vilka väger tungt i helhetsbedömningen. Branschen tror på ökad lönsamhet som ändå inte förväntas nås genom högre försäljning. Tidsserieanalysen stöder uppfattningen om att omsättningen ser ut att kunna minska i år. Förväntningarna på 2019 ligger något över genomsnittet för åren 2008–2019.
 • Företagen inom hotell- och restaurang sammantagna förväntar sig en något bättre konjunktur för sin bransch som helhet under året jämfört med fjolåret men är ändå något mer pessimistiska än genomsnittligt under tidigare år.
 • Finansbranschens syn på det gångna och kommande året visar på mycket positiva förväntningar. Branschens sammanvägda barometerutslag ligger i år ovanför sitt eget genomsnitt. Förväntningar om branschens utveckling är dock neutrala. Med andra ord tror företagen på att överträffa den allmänna utvecklingen i branschen.
 • Branschen företagstjänster, inklusive IKT-företag, hade en stark omsättningsutveckling under fjolåret och är i år något mer optimistiska än vanligt om utvecklingen. Man förväntar sig en ökning av personalen och en expansion av företages verksamhet under året.
 • För branschen personliga tjänster ligger barometern klart över den genomsnittliga nivån. Våra registeruppgifter om branschens totala omsättning visar att den samlade omsättningen minskade förra året. I år är branschen förhoppningsfull om utsikterna för branschen i allmänhet. Likväl tror man på en ökning av omsättningen, personalstyrkan och investeringarna under 2019.

Hela konjunkturrapporten våren 2019 är tillgänglig nedan.

 

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax