Konsumentförtroende på Åland 2021-2023

I rapporten återger vi resultaten för konsumentförtroendet på Åland och presenterar en metodologisk jämförelse mellan ÅSUBs webbpanel och en motsvarande urvalsundersökning. 

Konsumentförtroendeindex är ett internationellt mätinstrument som indikerar hur konsumenternas konsumtions- och sparbeteende ser ut för tillfället och under den närmaste framtiden. Indexet ger information om samhällets ekonomiska utveckling ur hushållens perspektiv. Konsumentförtroende mäts ofta med hjälp av panelundersökningar, begreppet webbpanelundersökning refererar till undersökningar som besvaras av panelmedlemmarna online. Webbpanelundersökningar har visat stor kostnadseffektivitet jämfört med traditionella pappersenkät eller intervjuer.

Tabellen nedan visar antalet svarande och det totala antalet panelmedlemmar vid tidpunkterna för ÅSUBs webbpanelundersökningar om konsumentförtroende. Medlemmarna i ÅSUBs webbpanel har rekryterats i samband med urvalsundersökningar, totalt sex studier som genomfördes 2020–2022.

Antal svarande och panelmedlemmar som fått inbjudan till webbpanelundersökningen 2021–2023

Tabellen visar antalet svarande och panelmedlemmar som fått inbjudan till undersökningen om konsumentförtroende 2021-2021.

Under den första mätningen, våren 2021, låg det åländska konsumentförtroendet på -11. Resultaten för delfrågorna visar att indexet drogs ner av konsumenternas pessimistiska syn i synnerhet på ekonomin på Åland under de kommande tolv månaderna. Däremot uppskattade konsumenterna att den egna ekonomin skulle vara relativt bra under det kommande året. Till hösten 2021 hade konsumentförtroendet på Åland svängt sig till det positiva och mättes som 4. Förutom optimism kring konsumenternas möjlighet till stora inköp som möbler, hemelektronik och bil under de närmaste tolv månaderna, hade konsumenternas optimistiska förväntningar på den egna ekonomiska situationen. Efter hösten 2021 har konsumentförtroendet på Åland varit negativt för det sammanfattande indexet (-18 våren 2022, -30 hösten 2022, -18 våren 2023 och -16 hösten 2023) och för samtliga delfrågor. Figuren nedan visar att efter hösten 2021 har konsumenterna varit mest pessimistiska i förhållande till ekonomin på Åland och mindre pessimistiska i förhållande till egen ekonomi för tillfället eller om tolv månader.

Resultaten för delfrågorna i konsumentförtroendeindex 2021–2023, viktat material

Diagrammet visar delfrågorna i konsumentförtroendeindexet 2021-2023.

För att kartlägga hur panelens sammansättning och viktning eventuellt påverkar resultaten för konsumentförtroendet genomförde vi i samband med webbpanelundersökningen våren 2023 en parallell urvalsundersökning. Resultaten visade att en markant större andel av de yngsta svarande finns i webbpanelen jämfört med urvalet, medan de äldsta svarande är överrepresenterade i urvalet. En större andel svarande i panelen har dessutom universitets- eller högskoleutbildning, medan en större andel svarande i det slumpmässiga urvalet är pensionärer. Det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarargrupperna i förhållande till inkomsterna, panelmedlemmarna har i genomsnitt högre månatliga inkomster (före skatt) jämfört med de svarande i urvalet.

Resultaten för konsumentförtroendet visade däremot inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan svarargrupperna (webbpanelen och urvalet) i förhållande till bakgrundsvariablerna kön, ålder, hemvist, utbildning, sysselsättning och inkomst. I delfrågan om hushållets nuvarande ekonomiska situation jämfört med situationen för tolv månader sedan var svaren från webbpanelen markant mer pessimistiska än svaren från urvalet (åldersgrupp 18–79 år). Resultaten visade även att de relativt nyligen rekryterade panelmedlemmarna var markant mer pessimistiska i sitt konsumentförtroende än övriga svarande.

Konsumentförtroendeindexet har blivit ett mått som regelbundet används för att beskriva landets eller regionens ekonomi. Behovet av att snabbt och kostnadseffektivt samla in uppgifter om konsumenternas beteende understryker relevansen av ÅSUBs webbpanelundersökningar om konsumentförtroende även i framtiden. Harmoniserade frågor samt skalor som omfattar bland annat räntenivån, inflationen och bostadspriserna bör övervägas. Rapporten avslutas med rekommendationer för ÅSUBs framtida konsumentundersökningar.

Sanna Roos

+358 (0)18 25489
fornamn.efternamn[at]asub.ax