Kulturella och kreativa näringar 2021

Omsättningen ökar inom de kreativa näringarna

Företagen inom de kulturella och kreativa näringarna hade ett förädlingsvärde på 35,8 miljoner euro 2021. Siffran har varit sakta stigande under åren 2015–­­­­­2020 och jämfört med 2015 är detta en ökning på 13,7 procent. Omsättningen ökade under 2021 till 84,1 miljoner euro, vilket är en ökning med 11,5 procent jämfört med år 2020. Vi har 2015–­­­­­2020 sett en minskning i omsättningen, men under 2021 ser vi att omsättningen ökade för kreativa näringar, och översteg 2015-års nivå för första gången under den observerade tidsperioden. Antalet företag inom kreativa näringar har ökat med 13 stycken från 2020 till 2021, från 213 till 226 företag.

De kreativa näringarna stod för 4 procent av näringslivets totala förädlingsvärde och av de kreativa näringarna utgör information och kommunikation den största med ett förädlingsvärde på 28,3 miljoner euro, vilket är en ökning från år 2020 från 26,7 miljoner och 58,5 procent av näringsgrenens totala förädlingsvärde. Denna översikt anger nominella priser (alltså prisförändringar är inte tagna i beaktande). Inflationen december 2020 till december 2021 var 2,8 procent. Inflationen december 2015 till december 2021 var 7 procent.

Omsättning och förädlingsvärde inom de kreativa näringarna 2015–2021 (nominella priser)

Omsättning och förädlingsvärde 2015-2021

Antalet sysselsatta inom kreativa näringar har minskat över tid, främst bland män

Antalet sysselsatta inom kreativa näringar har minskat över tid, men andelen sysselsatta inom kreativa näringar ser olika ut för kvinnor och män. För kvinnor har andelen ökat och minskat för män. Sett till hela tidsperioden 2015–2021 har andelen sysselsatta kvinnor inom kreativa näringar ökat med 3 procent, emedan motsvarande för männen är en minskning med 7 procent.

Sysselsatta inom kreativa näringar 2015–2021

Sysselsatta inom kreativa näringar 2015–2021

Andelen sysselsatta kvinnor inom de kreativa näringsgrenarna har ökat från 43 procent år 2020 till 46 procent år 2021. Uppgifterna om sysselsättning omfattar även den offentliga sektorn där 87 stycken personer arbetar inom branscher som klassas som kreativa. Av de sysselsatta i privata sektorn är 83 personer företagare och 520 personer anställda.

Sysselsatta inom kreativa yrken 2015–2021

Sysselsatta inom kreativa yrken 2015–2021

Av de sysselsatta arbetade 903 personer eller 6,3 procent med kreativa yrken inom antingen kreativa näringsgrenar, andra näringsgrenar eller med andra yrken inom kreativa näringsgrenar. Där vi ser störst förändring i perioden 2015–2021 är för kreativa yrken inom andra näringsgrenar som minskat med 18 procent. Som kontrast till detta ser vi att antalet personer med kreativa yrken inom kreativa näringar har ökat med 13 procent sett till hela tidsperioden 2015–2021.

Störst är de kreativa näringarnas andel av de sysselsatta inom branschen informations- och kommunikationsverksamhet. Av de sysselsatta inom en kreativ näringsgren, så är fortsatt it- och informationstjänster den bransch som sysselsätter flest antal personer på Åland, vilken har ökat från drygt 240 personer år 2020 till 270 personer år 2021. Av dessa 270 personer utgör kvinnor 32 procent.

Antalet personer med kreativ utbildning ökar

Antalet personer med kreativ utbildning ökar i stort sett varje år under det studerade tidsintervallet. Vi ser en minskning på totalnivå av sysselsatta inom kreativa näringar över tid, men ser vi till utvecklingen 2020–2021 ökar antalet sysselsatta inom kreativa näringar i synnerhet bland kvinnor. Antalet sysselsatta inom kreativa yrken har däremot ökat något, främst bland kvinnorna där ökningen är 7 procent från år 2020 till 2021.

Värt att notera den plötsliga uppgången i antal med kreativ utbildning mellan 2016 och 2017. Det kan bero på att man började komplettera examensregistret med utbildningar från Sverige de åren.

Sysselsatta i kreativa näringar, yrken och personer med kreativ utbildning

Sysselsatta inom kreativa näringar, yrekn och personer med kreativ utbildning 2015–2021

Under 2020 såg vi en ökad arbetslöshet bland personer med kreativ utbildning i arbetsför ålder (9,9 procent), och under 2021 ser vi nu att den andelen har minskat (5,2 procent). Andelen arbetslösa bland personer med kreativ utbildning i arbetsför ålder har mellan åren 2017–2019 legat på 3,2–3,9 procent.

Det är kvinnodominerat i de kreativa utbildningarna i nästan alla ålderskategorier. Åldersfördelningen av personer med utbildningar inom de olika kreativa näringarna 2021, fördelat på kön, ses i figuren nedan. Den enda åldersgruppen där vi ser fler män än kvinnor är de under 24 år.

Personer med utbildningar inom de kreativa näringarna 2021 efter ålder och könPersoner med utbildningar inom de kreativa näringarna 2021 efter ålder och kön

Läs gärna översikten i sin helhet här som pdf.

Anna Lind Bengtsson

+358 (0)18 25491
fornamn.efternamn[at]asub.ax