Nordisk-Baltisk sjöfart 2011

Nordisk-Baltisk sjöfart 2011. Föregångare och eftersläntrare i sjöfartspolitiken

ÅSUB har i samarbetet med AICIS på uppdrag av landskapsregeringen producerat en rapport om utvecklingen och dagsläget inom rederisektorn och sjöfartspolitiken i de nordiska länderna (exkl. Island) samt i Estland och Lettland. Rapporten är avsedd att fungera som ett underlag för den konferens som hålls i anslutning till ett ministermöte om sjöfartspolitiken i Mariehamn den 5 juni 2011. Vid konferensen presenteras även de åländska scenarioresultat som togs fram av ÅSUB i den maritima klusterstudien från 2010 (ÅSUB Rapport 2010:6).

Rapporten visar att regionens sjöfart helt domineras av västnorden, dvs Danmark och Norge - med Danmark som idag den mest framgångsrika och expansiva av de två sjöfartnationerna. Omkring 80 procent av regionens samlade sjöfart är genom ägande eller flagga hemma i dessa två länder. Ett sjöfartsland på kommande är här även Färöarna som håller på ett bygga upp ett eget attraktivt internationellt fartygsregister. Mycket tack vare den positiva utvecklingen i den här delen av regionen, kan nordisk sjöfart anses vara en kraft att räkna med. Den av rederierna i regionen som helhet kontrollerade flottan kan sålunda idag uppskattas till upp emot 10 procent av världens samlade tonnage.

Studiens negativa motpol är Sverige vars sjöfart och maritima aktiviteter sedan storhetstiden på 1970-talet som Nordens andra största sjöfartsnation (efter Norge) genomgått en dramatisk tillbakagång. Den finska sjöfarten är sedan gammalt en nationellt sett marginell verksamhet och har, trots senare års förbättrade sjöfartspolitik, förblivit sådan. Den fastlandsbaserade finska flottan består i dag av ett tiotal smårederier plus en handfull större aktörer med tankrederiet Neste i spetsen. Åland har fortsättningsvis en mycket omfattande rederiverksamhet som dock volymmässigt är starkt beroende av två stagnerande marknadssegment - den taxfree-baserade färjtrafiken på rutterna kring Åland samt den finska och svenska pappersindustrins transporter. Ett tredje relativt starkt ben är den utflaggade oljetankverksamheten. Den estländska sjöfarten domineras helt av ett enda passagerarrederi (Tallink) och ryggraden i den lettiska flottan är en till nästan helt utflaggad oljetankflotta.

Med Danmark som det främsta modellexemplet lyfter rapporten fram följande fyra avgörande framgångsfaktorer bakom en internationellt konkurrenskraftig rederinäring:

• En sedan gammalt befintlig och väl utvecklad maritim kärnkompetens
• En bred uppslutning kring rederisektorn från hela det ”kringliggande” samhället
• En kraftfull nationell sjöfartspolitik med till internationella konkurrensvillkor väl anpassade regelsystem och verksamhetsförutsättningar
• Flexibilitet och god ”timing” hos det maritima partnerskapets huvudaktörer

För att läsa hela rapporten klicka här

 

Katarina Fellman

+358 (0)18 25492
fornamn.efternamn[at]asub.ax