Nordiskt näringspolitiskt program 2002-2005

På uppdrag av nordiska ministerrådet i Köpenhamn har ÅSUB tagit fram ett nytt nordiskt näringspolitiskt samarbetsprogram för perioden 2002 - 2005. Syftet med programmet är att fastlägga de övergripande riktlinjerna för de nordiska ländernas och autonomiernas näringspolitiska samarbete under de kommande åren. Till skillnad från övriga sektorer inom det nordiska samarbetet har det näringspolitiska området hittills saknat ett eget
strategiprogram. Föreliggande ÅSUB-rapport är med andra ord också det första nordiska näringspolitiska samarbetsprogrammet.

Programtexten överlämnades till och antogs av den nordiska ämbetsmannakommittén för näringspolitik (ÄK-näring) i slutet av april innevarande år. De nordiska näringsministrarna godkände för sin del samarbetsprogrammet vid sitt möte den 20 juni i somrars. Programmet behandlas slutgiltigt vid nordiska rådets höstsession i Köpenhamn den 29-31 oktober 2001 och träder i kraft från och med nyåret 2002. I samband med presentationen vid höstsessionen publiceras också programmet i ministerrådets officiella rapportserie i svensk såväl som engelsk språkdräkt (Nordisk Utredningsserie 2001:729).

På grund av att detta alltså är det första gemensamma nordiska samarbetsprogrammet inom näringssektorn är programtexten relativt utförlig och inkluderar - förutom förslagen till konkreta insatsområden - även en analys av de mer grundläggande förutsättningarna för det nordiska samarbetet inom den näringspolitiska sektorn. Det faktum att dagens näringspolitik tenderar att bli allt mer sektorövergripande till sin karaktär, har även motiverat en något bredare programansats än vad som kanske är brukligt i en del andra nordiska sektorprogram.

Enligt programmet skall det nordiska näringspolitiska samarbetet under perioden 2002 till 2005 inriktas mot två huvudsakliga politikområden. Det första av dessa gäller en målmedveten satsning i syfte att främja Norden som en internt gränslös och därmed också bättre fungerande och mer konkurrenskraftig miljö för företagsutveckling. Det andra insatsområdet gäller mera selektivt inriktade åtgärder för att stärka de nordiska företagens internationella konkurrensförmåga inom särskilt utvalda verksamhetsområden och beträffande tillgängligheten av vissa strategiska utvecklingsresurser. I det första fallet kommer det nordiska samarbetet främst att handla om en reduktion av de gränsbarriäreffekter som idag på ett konkurrenshämmande sätt delar upp Norden i ett antal små nationella näringslivsmiljöer. I det andra fallet ligger samarbetets tyngdpunkt vid insatser i syfte att stärka strategiska kontaktnätverk och skapa nya och mer integrerande mönster för företagens utnyttjande av de utvecklingsresurser som finns runt om i Norden.

 

Exempel på de mer konkreta åtgärder som närmare utvecklas i programmet är:
· Bättre samordnad nordisk näringslagstiftning
· Gemensam innovationspolitik för en integrerad nordisk kunskapsmarknad
· Gränsöverskridande nordiska logistik- och varudistributionssystem
· "Benchmarking" av den nordiska näringspolitikens internationella konkurrenskraft

Hela rapporten kan du läsa här.