Regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö

Som ett led i arbetet med att rationalisera skärgårdstrafiken har LR’s trafikavdelning arbetat med att ta fram beslutsunderlag för en planerad vägtunnelsatsning som ersättning för dagens färjtrafik mellan fasta Åland och Föglö/Degerby. På uppdrag av trafikavdelningen har ÅSUB, mot bakgrund av erfarenheterna i omvärlden, granskat de tänkbara sysselsättnings- och befolkningsmässiga effekterna av den planerade vägtunnelsatsningen.

Vad säger de internationella erfarenheterna?
Transportinfrastrukturens betydelse för den regionala utvecklingen är omdebatterad. Enighet råder om att väl fungerande transporter för privat såväl som kommersiellt resande är ett måste. Det finns ett samband mellan samhällets allmänna utvecklingsnivå och transportsystemets kapacitet, inriktning och kvalitet. Problemet är att transportsystemets samspel med samhällsekonomin är så komplext att det är mycket svårt att isolera och kvantifiera en enskild transportinvesterings tillväxt- och utvecklingseffekter. Det finns nämligen en rad andra faktorer som är minst lika viktiga som transportsystemet för den ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen. Studier i Sverige och Norge visar att bättre kommunikationer och förkortade restider inte automatiskt leder till regional expansion.
En fungerande transportinfrastruktur är alltså en nödvändig, men inte tillräcklig, faktor för regional utveckling och tillväxt.

En del generaliserbara erfarenheter finns dock att hämta från de senaste decenniernas utvärderingar av enskilda projekt samt översikter över resultaten av sådana analyser i Norden och internationellt. De viktigaste slutsatserna kan sammanfattas i följande fyra punkter:

• Effekterna på befolkningstillväxt och regional ekonomi är som regel rätt små

• De mest märkbara effekterna är kopplade till förbättringar i den regionala arbetsmarknadens storlek och sammansättning

• En utbyggnad av transportsystem förbättrar tillgängligheten för berörda glesbygder – men stärker samtidigt större befolkningscentras centralortsfunktioner

• De positiva effekterna förstärks om utbyggnaden koordineras med andra näringspolitiska insatser

Regionala effekter av en fast förbindelse till Föglö
Erfarenheterna av motsvarande satsningar i omvärlden i kombination med utredningens analys av den berörda regionens ekonomiska, sociala och geografiska förutsättningar, tyder inte på att ett genomförande av det aktuella tunnelprojektet skulle medföra några mer genomgripande effekter på regionens långsiktiga utveckling. För Föglös del är de två mest sannolika positiva effekterna ett ökat antal pendlare med arbetsplatser utanför kommunen samt ett ökat antal turister och sannolikt också fritidshusägare. De förbättrade möjligheterna till arbetspendling höjer sysselsättningsgraden och kan bidra till inflyttning av pendlare, något som i sin tur är positivt för den kommunala ekonomin. Motsvarande positiva effekter på det lokala arbetsplatsutbudet som en direkt följd av tunnelutbyggnaden är svåra att spåra. Det som talar för en ökning i arbetsplatsutbudet är det sannolikt ökade inflödet av turister och fritidshusägare. Sysselsättningseffekterna av detta är dock osäkra, och motverkas dessutom av den arbetsplatsreduktion som nedläggningen av färjtrafiken ger, samt den risk för neddragningar inom den lokala handeln och servicen som den ökade konkurrensen från motsvarande verksamheter på fasta Åland ger.

Utredningens övergripande slutsats blir därför att de regionala och lokala effekterna av den planerade nya väg- och tunnelförbindelsen till Föglö är så pass begränsade att de inte i sig kan anföras som något avgörande argument - vare sig för eller emot projektet.

Avgörande för valet mellan en fast vägtunnelförbindelse och fortsatt färjtrafik, måste istället vara utfallet av bedömningen av de inbesparingar i sjötrafikkostnaderna som investeringen på sikt förväntas ge – alltså dess transportekonomiska lönsamhet. I en sådan kalkyl bör även vägas in de möjligheter till rationaliseringar och inbesparingar i skärgårdstrafiken som helhet som den fasta förbindelse ger (genom en ny knutpunkt för den sydöstra skärgården i Föglö). Den andra avgörande ingrediensen i den slutliga bedömningen av om projektet bör genomföras eller inte, är miljön och de effekter på denna som utbygganden skulle ge.

Hela rapporten kan du läsa här.