Ungdomsundersökning 2022 – ANDTS-vanorna bland unga på Åland

ÅSUB har i samarbete med Folkhälsan på Åland sammanställt färska uppgifter om ANDTS-vanorna bland unga på Åland. I svarsmaterialet ingår högstadieskolorna och skolorna vid Ålands gymnasium. Undersökningen besvarades av 1 311 unga i årskurserna 7–9 i grundskolan och årskurserna I och II i skolorna vid Ålands gymnasium. Insamlingen av data skedde i början av läsåret genom en elektronisk enkät.

  • Totalt 15 procent av eleverna i årskurs 7 har druckit alkohol medan motsvarande andel är 69 procent i årskurs II. Endast tre procent av eleverna i årskurs 7 har druckit sig berusade medan motsvarande andel är 58 procent i årskurs II. Intensivkonsumtion av alkohol (motsvarar 2,5 dl starksprit) bland studerande i årskurserna I och II har minskat sedan 2021. En markant större andel av flickorna jämfört med pojkarna uppger att de har druckit alkohol
  • I takt med att unga blir erbjudna narkotika och/eller vet någon som kan sälja narkotika ökar även andelen unga som har använt narkotika. En procent av eleverna i årskurs 7 har använt narkotika jämfört med elva procent i årskurs II. Resultatet är relativt oförändrat sedan 2021. Ungefär lika stor andel uppger att de blandat läkemedel och alkohol i berusningssyfte.
  • Det är vanligare bland unga att använda e-cigaretter än tobak och snus. Andelen svarande som någon gång har rökt e-cigaretter är nio procent i årskurs 7 och 43 procent i årskurs II. Redan i årskurs 9 har var fjärde elev testat e-cigaretter. Medan tobaksrökningen och snusandet har minskat har användningen av e-cigaretter ökat bland unga sedan 2021. Totalt sett har flickorna rökt både tobak och e-cigaretter markant oftare än pojkarna.
  • Att spela mobil- och dataspel är relativt vanligt i samtliga årskurser. Pojkarna spelar mobil- och dataspel betydligt mer regelbundet än flickorna. Fler än var tredje pojke (34 %) spelar flera timmar varje dag, medan endast drygt var tionde flicka (12 %) gör det. Bland dem som spelar mobil- eller dataspel uppger knappt var femte svarande att det ingår pengar i spelandet.
  • Berusningsdrickande förekommer i samtliga årskurser och bland både flickor och pojkar. De unga som dricker sig berusade minst en gång i månaden mår oftare sämre än de svarande som aldrig dricker sig berusade. Dessa unga rapporterar även markant oftare om riskbeteende i trafiken än övriga svarande.
  • De svarande i årskurserna I och II uppger att en av de viktigaste orsakerna till att inte dricka alkohol är för att man vill ha koll på situationen. Inom ANDTS-arbetet borde man enligt de ungas kommentarer berätta bland annat om vad som händer vid långvarigt missbruk och om riskerna som förekommer vid första test av narkotika. Flera unga beskriver oron som de känner för kamraters ANDTS-vanor och att man inte alltid vet vad man ska göra i en sådan situation. Att lära sig motstå grupptrycket är viktigt.
Sanna Roos

+358 (0)18 25489
fornamn.efternamn[at]asub.ax