Ungdomsundersökning 2023 – ANDTS-vanorna bland unga på Åland

ÅSUB har i samarbete med Folkhälsan på Åland sammanställt färska uppgifter om ANDTS-vanor bland unga på Åland. I materialet ingår årskurserna 7–9 i grundskolan och årskurserna I och II på gymnasienivån. Totalt svarade 1 511 unga på undersökningen. Insamlingen av data skedde i början av läsåret 2023–2024 genom en elektronisk enkät.

  • Totalt 20 procent av eleverna i årskurs 7 har druckit alkohol medan motsvarande andel är 70 procent i årskurs II. Endast fyra procent av eleverna i årskurs 7 har druckit sig berusade medan motsvarande andel är 54 procent i årskurs II. En markant större andel av flickorna jämfört med pojkarna uppger att de har druckit alkohol.
  • De viktigaste orsakerna till att inte dricka alkohol uppges vara: att det är olagligt, att man vill ha koll på situationen, att man lättare kan bli utsatt för våld, att man inte vill förlora eller förstöra saker samt att man inte vill ångra något som hänt på fyllan. Pojkarna tycker markant oftare än flickorna att det är viktigt att inte ångra saker man gjort på fyllan, medan flickorna tycker markant oftare att risken att utsättas för våld är en viktig orsak.
  • Av de elever som varit berusade har 16 procent uppgett att de någon gång kört moped, mopedbil, traktor eller bil berusade, medan 21 procent har åkt med en berusad förare. Av samtliga svarande elever har en av tio (10 %) åkt med en berusad förare. 
  • Jämfört med 2022 har andelen som använt narkotika minskat i skolorna vid Ålands gymnasium, medan nivån är så gott som oförändrad i högstadieskolorna. Totalt tio procent av de svarande på högstadiet uppger att de vet någon som säljer narkotika. Totalt sett har tre procent av de svarande använt narkotika och ungefär lika stor andel uppger att de blandat läkemedel och alkohol i berusningssyfte.
  • Totalt har drygt en av fem elever (22 procent) rökt eller snusat, medan en av fyra (25 procent) har rökt e-cigaretter. Flickorna har rökt både tobak och e-cigaretter markant oftare än pojkarna. Trots att tobaksanvändningen ökar markant med årskurserna har rökning, snusande och användning av e-cigaretter minskat på gymnasienivå sedan 2022. En viss ökning av i synnerhet snusande och rökning av e-cigaretter kan ses i högstadieskolorna.
  • I årets undersökning ingick en fråga om hur mycket tid eleverna spenderar på olika aktiviteter på sin fritid, ”en vanlig dag”. Majoriteten av de svarande (82 procent) spenderar 3 timmar eller mer på mobilen på fritiden en vanlig dag, medan 18 procent spenderar 2 timmar eller mindre. Den sammanlagda mobilanvändningen skiljer sig markant åt mellan könen. Flickorna spenderar mer tid på mobilen än pojkarna, 90 procent av flickorna använder 3 timmar eller mer på mobilen per dag, medan motsvarande andel är 74 procent bland pojkarna. Över hälften av de svarande (55 procent) spenderar 3 timmar eller mer på sociala medier per dag. Närmare hälften umgås med kompisar hemma eller ute 3 timmar eller mer per dag.
  • Eleverna fick också svara på hur skadliga de upplever att vissa ANDTS-relaterade vanor är för hälsan. Regelbunden användning av cannabis och/eller andra droger, regelbunden rökning samt att köra berusad är de vanor som upplevs vara mest skadliga för hälsan bland alternativen som presenterades i undersökningen. Flickor bedömer överlag riskerna som större än pojkarna.
Maria Viktorsson

+358 (0)18 25583
fornamn.efternamn[at]asub.ax