Ålands luftutsläpp år 2015 enligt olika beräkningsprinciper

Resultaten som redogörs i publikationen bygger på en vidarebearbetning av miljöstatistik framtagen främst av Statistikcentralen i Finland. ÅSUB har beräknat luftutsläpp av flera olika slag för Åland år 2015. Därtill presenteras hushållens miljöpåverkan som baserar sig på Statistikcentralens konsumtionsundersökning 2016.

Ålands koldioxidutsläpp per capita år 2015 var 8,6 - 26 ton per capita beroende på enligt vilken beräkningsprincip kalkylen görs. Den åländska hushållskonsumtionens utsläpp per capita enligt konsumtionsprincipen uppgick till ca 8,8 ton koldioxidekvivalenter per invånare år 2015. De åländska konsumenternas koldioxidutsläpp per konsumerad euro beräknas ha varit något lägre än för de övriga konsumenterna i Finland enligt en studie för 2016.

Hela publikationen finns tillgänglig nedan. 

Länk till en pc-axis-fil för privata konsumtionens miljöpåverkan på Åland och i andra landskap i Finland.

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax