Arbetslöshetssituationen december 2009

Arbetslöshetsgraden högre än för ett år sedan

I december uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,3 procent, 1,2 procentenhet högre än i december ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 42 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,6 procent, och den var 0,4 procentenheter högre för de åländska männen (3,8 procent) än för kvinnorna (3,4 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (8,9 procent) var 4,4 procentenheter högre än i december ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (3,0 procent) var 0,8 procentenheter högre i december i år jämfört med december ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 31 personer till 87 jämfört med december ifjol, och utgör 0,6 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden hög i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökar, i december var den 3,8 procent medan den i december ifjol var 2,3 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i december till 3,0 procent (2,0 procent i december ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,8 procent (1,7 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i december högst i Eckerö med 5,1 procent och lägst i Lumparland med 1,6 procent.

Antalet lediga platser fortsätter att minska

Antalet lediga platser var i december 132 stycken, och det är 70 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är dessutom en stor del sommarvikariat, 54 st. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 29,1 procent i december i år, vilket var  hela 41,8 procentenheter lägre än i december ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,2 respektive 3,5 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till  40,8 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 911 st i slutet av december vilket är 251 personer mer än ett år tidigare. Under december månad tillsattes 80 st lediga platser, vilket var 34 st färre än under december ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 71 procent inom tre veckor jämfört med ca 81 procent under december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (32 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 8 st sjöarbetsplatser.

Större antal arbetslösa under det fjärde kvartalet 2009

Den öppna arbetslöshetsgraden var under det fjärde kvartalet 2009 i genomsnitt 3,3 procent. Jämfört med fjärde kvartalet 2008 är detta en ökning med 1,2 procentenheter.  Kvinnornas arbetslöshet ökade med 1,4 procentenheter, medan männens arbetslöshetsgrad ökade med 1,0 procentenheter. Under det fjärde kvartalet 2009 var kvinnornas genomsnittliga öppna arbetslöshetsgrad 3,2 procent och männens genomsnittliga öppna arbetslöshetsgrad 3,4 procent. Den totala arbetslöshetsgraden var under det fjärde kvartalet 2009 i genomsnitt 3,6 procent, jämfört med 2,4 procent under det fjärde kvartalet 2008. Under det fjärde kvartalet 2009 var antalet personer placerade genom åtgärder i genomsnitt 40 personer, jämfört med i genomsnitt 42 personer under det fjärde kvartalet 2008. Antalet lediga platser var under det fjärde kvartalet 2009 i genomsnitt 97 st, medan antalet under det fjärde kvartalet 2008 var i genomsnitt 179 st. Antalet lediga platser i förhållande till arbetslösa under det fjärde kvartalet 2009 var i genomsnitt 21,4 procent lediga platser i förhållande till antalet arbetslösa, en minskning med hela 41,0 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2008.

Ett år med ökande arbetslöshet och minskat antal lediga platser

Den öppna arbetslösheten var under år 2009 i genomsnitt 2,7 procent, vilket är 0,7 procentenheter högre än år 2008. Kvinnornas arbetslöshetsgrad ökade med 0,8 procentenheter, medan männens ökade ökade med 0,7 procentenheter i jämförelse med år 2008. Antalet öppet arbetslösa var under 2009 i genomsnitt 377,  hela 103 personer fler än under året innan. Antalet arbetslösa män var 203 (2,9 procent), 48 personer fler än under 2008.  Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 174 (2,5 procent), 54 personer fler än under 2008.  Det genomsnittliga antalet lediga platser under år 2009 minskade med 75 st till 183 st från året innan. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) var under år 2009 i genomsnitt 784 st varje månad, vilket är 122 personer fler än ett år tidigare. Under år 2009 tillsattes i genomsnitt 158 st lediga platser varje månad, vilket var 65 st färre än under fjolåret. De lediga tjänsterna tillsattes relativt snabbt då ca 54 procent av dem var tillsatta inom tre veckor under år 2009.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.