Arbetslöshetssituationen december 2016

Förändringar i statistiken

Arbetslöshetsmeddelandet har genomgått en förnyelse från och med januari 2016, den största skillnaden är att begreppen öppen arbetslöshet samt total arbetslöshet inte längre används. Det som motsvarar öppen arbetslöshet benämns i fortsättningen som relativ arbetslöshet. Total arbetslöshet, som omfattade öppet arbetslösa samt placerade i åtgärder, redovisas inte längre. Förnyelsen av arbetslöshetsmeddelandet har genomförts främst för att öka jämförbarheten med omkringliggande regioner. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Vänligen observera att på grund av tekniska problem i samband med hämtning av registeruppgifter från Arbets- och näringsministeriets databaser kan det finnas smärre felaktigheter i uppgifterna för december månad, dessa inverkar även på uppgifterna för år 2016. Felen är dock av marginell betydelse.

Det relativa arbetslöshetstalet 4,0 procent i december

I december var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,0 procent, i december ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 4,2 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent medan det var 4,4 procent för männen. Ungefär 1,3 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,6 procent, i december ifjol var det 6,2 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,4 procent jämfört med 5,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,6 procent (samma som i december ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,4 procent för kvinnorna och 3,8 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (146 st) var lägre än i december ifjol (154 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (1,1 procent ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 55 st över 55 år (1,7 procent) och åtta personer under 25 år (0,5 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 25 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,6 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om den relativa arbetslöshetsgraden efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i december var 4,8 procent (5,2 procent i december ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i december till 3,4 procent (3,7 procent i december ifjol) medan det i skärgården steg till 3,3 procent (2,9 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i december högst i Eckerö (med 5,9 procent) medan det var lägst i Sottunga, som inte hade några arbetslösa personer alls. För en tabell med kommunvisa uppgifter om den relativa arbetslöshetsgraden, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000–2016

Antalet lediga platser minskade något

Antalet lediga platser var i december 221 stycken (inklusive 127 sommararbetsplatser samt en plats utanför Åland), och det är tre platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 38,0 procent i december i år, vilket är 1,4 procentenheter högre än december ifjol. Under december månad tillsattes 134 st lediga platser, vilket är 80 platser färre än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 82,8 procent inom tre veckor, jämfört med ca 54,7 procent i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen specialister (med 44 st). Observera att yrkesindelningen från och med december 2014 följer den internationella yrkesklassificeringen ISCO-2010, och följaktligen inte är jämförbar med tidigare publicerade uppgifter.

Lägre arbetslöshetstal under det fjärde kvartalet 2016

Det relativa arbetslöshetstalet var under det fjärde kvartalet 2016  i genomsnitt 3,8 procent. Jämfört med det fjärde kvartalet 2015 sjönk arbetslöshetstalet med 0,2 procentenheter. Under det fjärde kvartalet 2016 var kvinnornas genomsnittliga relativa arbetslöshetstal 3,4 procent, medan männens var 4,1 procent.

Under det fjärde kvartalet 2016 var ungefär 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, 0,3 procent, arbetsprövning/arbetspraktik, 0,1 procent, eller i sysselsättningsfrämjande utbildning, 0,9 procent). Under det fjärde kvartalet 2015 var ungefär 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Ett år med lägre arbetslöshet samt högre antal lediga platser

Det relativa arbetslöshetstalet var under år 2016 i genomsnitt 3,7 procent, vilket är 0,1 procentenheter lägre än år 2015. Både kvinnornas och männens arbetslöshetstal minskade med 0,1 procentenheter i jämförelse med år 2015. Antalet arbetslösa arbetssökande var under 2016 i genomsnitt 539 personer, 13 personer färre än under året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande män var 295 (4,1 procent), åtta personer färre än under 2015.  Antalet arbetslösa arbetssökande kvinnor uppgick till 244 (3,3 procent), fem personer färre än under 2015.  Det genomsnittliga antalet lediga platser under år 2016 ökade med fem st till 244 st från året innan. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) var under år 2016 i genomsnitt 1 084 st varje månad, vilket är 34 personer mer än ett år tidigare. Under år 2016 tillsattes i genomsnitt 213 st lediga platser varje månad, vilket var 14 st mer än under fjolåret. Av de lediga tjänsterna tillsattes ca 56,1 procent av dem inom tre veckor under år 2016 (ca 53,1 procent år 2015).

Figur 2: Arbetslöshetstal och lediga platser år 1989–2016

Under år 2016 var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 4,6 procent i Mariehamn,  jämfört med 4,7 procent under år 2015. I skärgården var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 2,8 procent år 2016 (2,6 procent år 2015), medan det var 3,2 procent på landsbygden (3,3 procent år 2015). Under året hade Brändö högst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 5,0 procent, medan Sottunga hade lägst relativt arbetslöshetstal med 0,6 procent.

Figur 3: Det relativa arbetslöshetstalet per kommun 2016, procent

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida. På vår hemsida finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Publicerad: 12 januari 2017, kommande publicering preliminärt 3 februari 2017.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax