Arbetslöshetssituationen december 2018

Det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent i december

I december var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,6 procent, i december ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,8 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent medan det var 4,0 procent för männen. I december var 1,2 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,6 procent, i december ifjol var det 4,6 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 3,9 procent jämfört med 7,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,4 procent (3,7 procent i december ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,3 procent för kvinnorna och 3,6 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (159 stycken) var lägre än i december ifjol (166 stycken), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (samma i december ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 67 stycken över 55 år (2,0 procent) och åtta personer under 25 år (0,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 27 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,8 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk marginellt i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i december sjönk till 4,6 procent (4,7 procent i december ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i december ca 3,0 procent (3,3 procent i december ifjol) medan det i skärgården steg till 2,2 procent (2,1 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i december högst i Geta (med 5,3 procent) medan det var lägst i Sottunga som inte hade några arbetslösa. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2018

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i december 262 stycken (inklusive 122 sommararbetsplatser), och det är 35 platser mer än i december 2017. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 48,3 procent i december i år, vilket är 8,6 procentenheter högre än december ifjol. Under december månad tillsattes 125 stycken lediga platser vilket är tio platser mindre än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 62,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 63,7 procent i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen specialister (med 32 stycken).

Arbetslöshetstalet sjönk under det fjärde kvartalet 2018

Det relativa arbetslöshetstalet var under det fjärde kvartalet 2018 i genomsnitt 3,3 procent, under det fjärde kvartalet 2017 var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,7 procent. Under det fjärde kvartalet 2018 var kvinnornas genomsnittliga relativa arbetslöshetstal 2,9 procent, medan männens var 3,8 procent.

Under det fjärde kvartalet 2018 var ungefär 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, 0,3 procent, arbetsprövning/arbetspraktik, 0,1 procent, eller i sysselsättningsfrämjande utbildning, 0,9 procent). Under det fjärde kvartalet 2017 var ungefär 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Ett år med lägre arbetslöshetsgrad och lägre antal arbetssökande

Det relativa arbetslöshetstalet var under år 2018 i genomsnitt 3,5 procent, vilket är 0,1 procentenheter lägre än år 2017. Männens arbetslöshetstal ökade med 0,1 procentenheter i jämförelse med år 2017 men kvinnornas arbetslöshetstal minskade med 0,3 procentenheter. Antalet arbetslösa arbetssökande var under 2018 i genomsnitt 532 personer, 17 personer färre än under året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande män var i genomsnitt 301 stycken (4,0 procent), fem personer fler än under år 2017. Antalet arbetslösa arbetssökande kvinnor uppgick till i genomsnitt 231 stycken (3,1 procent), 22 personer färre än under år 2017.

Figur 2: Arbetslöshetstal och lediga platser år 1989–2018

Antalet lediga platser närmar sig toppnoteringen från år 2001

Under år 2018 var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 4,6 procent i Mariehamn (samma som år 2017). I skärgården var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 2,4 procent år 2018 (2,7 procent år 2017), medan det var 2,9 procent på landsbygden (3,0 procent år 2017). Under året hade Geta högst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 5,0 procent, medan Sottunga hade minst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 0,8 procent.

Figur 3: Det relativa arbetslöshetstalet per kommun 2018, procent

Högst genomsnittlig arbetslöshet i Geta under år 2018

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2016. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax