Arbetslöshetssituationen december 2020

Det relativa arbetslöshetstalet 9,4 procent i december

I december var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 9,4 procent, jämfört med 3,9 procent i december ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 8,5 procent medan det var 10,3 procent för männen. I december var 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 9,9 procent, jämfört med 5,6 procent i december ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 8,3 procent jämfört med 11,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 9,6 procent (4,1 procent i december ifjol). Här var arbetslöshetstalet 9,3 procent för kvinnorna och 9,9 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (744 stycken) var mycket högre än i december ifjol (190 stycken), och utgör 4,9 procent av arbetskraften (1,3 procent i december ifjol). Antalet har dock minskat något jämfört med november (782 stycken). Av de långtidsarbetslösa var 215 stycken över 55 år (6,2 procent) och 37 personer under 25 år (1,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 73 personer varit arbetslösa längre än tre månader (5,0 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i december var 11,8 procent (5,3 procent i december ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i december ca 8,0 procent (3,0 procent i december ifjol) medan det i skärgården steg till 6,3 procent (2,6 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i december högst i Eckerö (med 12,5 procent) medan det var lägst på Sottunga med 2,2 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2020

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade jämfört med december ifjol

Antalet lediga platser var i december 116 stycken (inklusive 24 sommararbetsplatser), och det är 73 platser mindre än i december 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 8,1 procent i december i år, vilket är 24,2 procentenheter lägre än december ifjol. Under december månad tillsattes 145 stycken lediga platser vilket är 23 platser mindre än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 86,2 procent inom tre veckor, jämfört med ca 67,9 procent i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 66 stycken).

Arbetslöshetstalet steg under det fjärde kvartalet 2020

Det relativa arbetslöshetstalet var under det fjärde kvartalet 2020 i genomsnitt 9,2 procent, jämfört med 3,6 procent under det fjärde kvartalet 2019. Under det fjärde kvartalet 2020 var kvinnornas genomsnittliga relativa arbetslöshetstal 8,4 procent, medan männens var 10,1 procent.

Under det fjärde kvartalet 2020 var ungefär 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, 0,3 procent, arbetsprövning/arbetspraktik, 0,1 procent, eller i sysselsättningsfrämjande utbildning, 0,9 procent). Under det fjärde kvartalet 2019 var ungefär 1,0 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Coronapandemin förödande för den åländska arbetsmarknaden

Det relativa arbetslöshetstalet var under år 2020 i genomsnitt 9,5 procent, vilket är betydligt högre än år 2019 då arbetslöshetstalet var 3,5 procent. Kvinnornas arbetslöshetstal ökade med 5,7 procentenheter i jämförelse med år 2019 medan männens arbetslöshetstal ökade med 6,3 procentenheter. Antalet arbetslösa arbetssökande var under 2020 i genomsnitt 1 455 personer per månad, jämfört med 531 personer per månad året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande män var i genomsnitt 790 stycken (10,3 procent), 488 personer mer än under år 2019. Antalet arbetslösa arbetssökande kvinnor uppgick till i genomsnitt 665 stycken (8,7 procent), 436 personer mer än under år 2019.

Figur 2: Arbetslöshetstal och lediga platser år 1989–2020

Coronapandemin förödande för den åländska arbetsmarknaden, arbetslöshetstalet högre än tidigare under åren 1989-2020

Under år 2020 var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 12,3 procent i Mariehamn (4,8 procent år 2019). I skärgården var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 6,2 procent år 2020 (2,3 procent år 2019), medan det var 7,9 procent på landsbygden (2,7 procent år 2019). Under året hade Mariehamn högst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 12,3 procent, medan Sottunga hade lägst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 3,3 procent.

Figur 3: Det relativa arbetslöshetstalet per kommun 2020, procent

Högst genomsnittlig arbetslöshet i Mariehamn under år 2020

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2018. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax