Arbetslöshetssituationen december 2023

Det relativa arbetslöshetstalet 4,5 procent i december

I december var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,5 procent, i december ifjol var det 4,4 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,8 procent medan det var 5,2 procent för männen. I december var 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 8,2 procent (6,3 procent i december ifjol). För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet något lägre än för männen, 6,9 procent jämfört med 9,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,3 procent (4,5 procent i december ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,3 procent för kvinnorna och 5,3 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 4,2 procent (4,1 procent i december ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,7 procent för kvinnorna och 4,6 procent för männen. Jämfört med situationen i november steg det relativa arbetslöshetstalet i samtliga åldersgrupper (under 25 år, 25–54 år samt 55 år och äldre). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i december var 6,3 procent (5,7 procent i december ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i december ca 3,4 procent (3,6 procent i december ifjol) medan det i skärgården var 3,1 procent (2,8 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i december högst i Mariehamn (med 6,3 procent) medan Sottunga inte hade några arbetslösa i december. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2018–2023

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade i december

Antalet lediga platser var i december 369 stycken, och det är 49 platser mer än i december 2022. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 54,3 procent i december i år, vilket är 5,7 procentenheter högre än december ifjol. Under december månad tillsattes 167 stycken lediga platser vilket är 24 platser mer än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 65,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 70,6 procent i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 56 stycken).

Arbetslöshetstalet sjönk under det fjärde kvartalet 2023

Det relativa arbetslöshetstalet var under det fjärde kvartalet 2023 i genomsnitt 4,1 procent, samma som under det fjärde kvartalet 2022. Under det fjärde kvartalet 2023 var kvinnornas genomsnittliga relativa arbetslöshetstal 3,6 procent, medan männens var 4,7 procent.

Under det fjärde kvartalet 2023 var ungefär 1,6 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, 0,2 procent, arbetsprövning/arbetspraktik, 0,1 procent, eller i sysselsättningsfrämjande utbildning, 1,2 procent). Under det fjärde kvartalet 2022 var ungefär 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Den åländska arbetsmarknaden fortsätter att återhämta sig efter coronapandemin

Det relativa arbetslöshetstalet var under år 2023 i genomsnitt 4,2 procent, vilket är något lägre än år 2022 då arbetslöshetstalet var 4,5 procent. Nivån är dock fortfarande högre än innan coronapandemin. Kvinnornas arbetslöshetstal minskade med 0,4 procentenheter i jämförelse med år 2022 medan männens arbetslöshetstal minskade med 0,1 procentenheter. Antalet arbetslösa arbetssökande var under 2023 i genomsnitt 633 personer per månad, jämfört med 676 personer per månad året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande män var i genomsnitt 359 stycken (4,8 procent), 13 personer mindre än under år 2022.  Antalet arbetslösa arbetssökande kvinnor uppgick till i genomsnitt 274 stycken (3,6 procent), 30 personer mindre än under år 2022.

Figur 2: Arbetslöshetstal och lediga platser år 1989–2023Coronapandemin påverkar fortsättningsvis den åländska arbetsmarknaden

Högst genomsnittlig arbetslöshet i Mariehamn under år 2023 

Under år 2023 var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 5,8 procent i Mariehamn (5,9 procent år 2022). I skärgården var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 2,8 procent år 2023 (3,5 procent år 2022), medan det var 3,2 procent på landsbygden (3,6 procent år 2022). Under året hade Mariehamn högst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 5,8 procent, medan Kumlinge och Sottunga hade lägst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 1,1 procent vardera.

Figur 3: Det relativa arbetslöshetstalet per kommun 2023, procentHögst genomsnittlig arbetslöshet i Mariehamn under år 2023

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2021. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax