Arbetslöshetssituationen februari 2018

Det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent i februari

I februari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,9 procent, i februari ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,8 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent medan det var 4,4 procent för männen. I februari var 1,2 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,9 procent, i februari ifjol var det 5,4 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,9 procent jämfört med 5,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,0 procent (3,5 procent i februari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,4 procent för kvinnorna och 4,7 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (175 st) var högre än i februari ifjol (152 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (1,0 procent i februari ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 65 st över 55 år (1,9 procent) och tre personer under 25 år (0,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 21 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,4 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 5,0 procent i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i februari steg till 5,0 procent (4,8 procent i februari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i februari oförändrat jämfört med februari ifjol (3,2 procent) medan det i skärgården sjönk till 2,7 procent (3,0 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i februari högst i Geta (med 6,1 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2018

Utvecklingen av det relativa arbetslöshetstalet efter ekonomisk region på Åland

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i februari 518 stycken (inklusive 254 sommararbetsplatser), och det är den högsta noteringen sedan mars år 2007. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 87,9 procent i februari i år, vilket är 21,1 procentenheter högre än februari ifjol. Under februari månad tillsattes 310 st lediga platser vilket är 63 platser mer än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 41,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 49,4 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 130 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax