Arbetslöshetssituationen juli 2017

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Enligt de senaste uppgifterna har arbetskraften på Åland ökat, vilket innebär att det relativa arbetslöshetstalet har sjunkit lite trots att antalet arbetslösa arbetssökande har ökat något. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 3,8 procent i juli

I juli var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,8 procent, i juli ifjol var arbetslöshetstalet 4,0 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent medan det var 4,0 procent för männen. Ungefär 0,6 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,2 procent, i juli ifjol var det 6,2 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet högre än för männen, 4,3 procent jämfört med 4,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,3 procent (samma som i juli ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 3,5 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (173 st) var högre än i juli ifjol (163 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (samma som i juli ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 60 st över 55 år (1,8 procent) och tre personer under 25 år (0,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 17 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,1 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i juli var 4,8 procent (5,0 procent i juli ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i juli till 3,1 procent (3,4 procent i juli ifjol) medan det i skärgården steg till 2,5 procent (2,4 procent i juli ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i juli högst i Kökar (med 5,2 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2017

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i juli 186 stycken, och det är 39 lediga platser mer än ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 32,7 procent i juli i år, vilket är 7,2 procentenheter högre än juli ifjol. Under juli månad tillsattes 115 st lediga platser, vilket är 38 platser mindre än under juli ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 45,2 procent inom tre veckor, jämfört med ca 37,9 procent i juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 49 st).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax