Arbetslöshetssituationen juni 2018

Det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent i juni

I juni var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,5 procent, oförändrat jämfört med juni ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,1 procent medan det var 3,8 procent för männen. I juni var 0,7 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,6 procent, i juni ifjol var det 4,0 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 3,8 procent jämfört med 5,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,5 procent (3,2 procent i juni ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 3,9 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (171 st) var högre än i juni ifjol (158 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (1,0 procent i juni ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 67 st över 55 år (2,0 procent) och sex personer under 25 år (0,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 18 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,2 procent).  För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet ökade något i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i juni steg till 4,8 procent (4,7 procent i juni ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i juni ca 2,6 procent (2,8 procent i juni ifjol) medan det i skärgården steg till 2,5 procent (2,4 procent i juni ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i juni högst i Kökar (med 5,7 procent) medan det var lägst i Lemland, Lumparland samt Vårdö (med 1,5 procent vardera). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2018

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i juni 245 stycken (inklusive 68 sommararbetsplatser), vilket är 65 st mer än i juni 2017. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 47,0 procent i juni i år, vilket är 13,3 procentenheter högre än juni ifjol. Under juni månad tillsattes 250 st lediga platser vilket är hela 87 platser mer än under juni ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 50,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 68,1 procent i juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 120 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax